گرانیت میلیونیت های سنوزوئیک یا گنیس های پر کامبرین در شمال خوی؟

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده عبدالمجید یعقوب پور- محمد محجل- حسین عزیزی- حسین معین وزیری
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
در مجموعه متابازیتی و متا پلیتی شمال خوی توده های بزرگ و کوچک و گاهی سیل مانند گرانیتوئید دیده می شود که ترکیب مدال آنها از گرانیت تا گرانیت قلیایی تغییر می کند. مطالعات کانی شناسی و ژئو شیمیایی نشان می دهد که این گرانیتوئید ها متعلق به مناطق برخورد بوده که در یک زون برشی راستبر، به شدت تحت تاثیر دگرگونی دینامیک قرار گرفته و انواع فابریک های دگر شکلی در آنها بوجود آمده است. با توجه به اینکه گرانیت میلیونیت های مذکور متا بازیت ها، متا سدیمنت ها و اولترامافیک های کرتاسه بالایی را قطع کرده اند و قطعات آنها در کنگلومرای قاعده ای سازند قم دیده می شود، بنابراین به سنوزوئیک تعلق دارند تا به پر کامبرین.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى