مقایسه طیف آئین نامه ۲۸۰۰ ایران با طیف طرح محاسبه شده برای سطوح مختلف طراحی در حوالی گسل شمال تهران

     برای اینکه حاشیه ایمنی طیف مندرج در آئین نامه ایمنی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد شماره 2800) در حوالی گسل شمار تهران مشخص می‌شود. ساختگاهی به فاصله کمتر از یک کیلومتری از گسل شمال تهران در ناحیه غرب تهران در نظر گرفته شد و برای تهیه طیف طراح در سطوح مختلف طراحی (M.C.L, D.B.L) که به ترتیب برای طراحی طرح و کنترل پایداری است. ( با دوره بازگشت رویداد کمتر از 500 سال و دوره بازگشت رویداد بیش از 2000 سال) از روشهای تحلیل و احتمالی استفاده شده است.
در این بررسی کانون زلزله برای طراحی (D.B.L) در ژرفای کانونی 10 کیلومتر و برای پایداری سازه (M.C.L) در ژرفای کانونی 5 کیلومتر در نظر گرفته شده است نتایج حاصله نشان می‌دهد که در دوره بازگشت رویداد 500 ساله، رویداد زلزله طیف طرح آئین نامه 2800 برای زمین نوع II در پریودهای بیش از 1/0 ثانیه و کمتر از 5/0 ثانیه، از مقادیر واقعی شتاب کمتر می‌باشد و قابل اطمینان نیست و برای پریودهای بالاتر از 5/0 ثانیه طیف طرح آئین نامه 2800 برای زمین نوع II به مراتب بیش از مقادیری است که در این تحقیق بدست آمده است همچنین برای کنترل پایداری سازه (M.C.L) طیفی که از این پژوهش بدست آمده است در پریودهای بیش از 7/1 ثانیه کمتر از طیف آئین نامه 2800 در زمین نوع II و در پریودهای کمتر از 7/1 ثانیه بیش از طیف آئین نامه 2800 در زمین نوع II است.
(1)- طیف طرح استاندارد 2800
(2) – طیف محاسباتی برای M.C.L
(3) – طیف پیشنهادی با احتمال رویداد یکسان برای دوره بازگشت رویداد 5000 سال
(4)- طیف پیشنهادی با احتمال رویداد یکسان برای دوره بازگشت رویداد 2000 سال
(1)- طیف طرح استاندارد 2800
(2) – طیف پیشنهادی با احتمال رویداد یکسان برای دوره بازگشت رویداد 500 سال
(3) - طیف پیشنهادی با احتمال رویداد یکسان برای دوره بازگشت رویداد 100 سال

کلید واژه ها: تهران