نحوه طراحی جهت کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله درمقیاس خرد (مطالعه مورد بازار رشت)

     - مقدمه: تاکید به اهمیت و تازگی موضوع
- ارائه دیاگرام روند طراحی
- طراحی در مقیاس کل بازار
- شناخت اجمالی بازار
- مفروضات پروژه بر پایه نتایج طراحی در مقیاس شهر
- مفروضات پروژه بر پایه نتایج طراحی در مقیاس مرکز شهر

تعیین عوامل آسیب رسان غیر فیزیکی

- تحلیل عوامل آسیب رسان و آسیب پذیر غیر فیزیکی
تعیین عوامل آسیب پذیر غیر فیزیکی

- تعیین عوامل آسیب رسان فیزیکی

- تحلیل عوامل آسیب رسان و آسیب پذیری فیزیکی
تعیین عوامل آسیب پذیر فیزیکی
شناخت اجمالی دیگر عوامل مؤثر در طراحی:

- عوامل هویتی

- عوامل تاریخی

الگوی بازار
- تعاریف عام بازار

- تعاریف خاص
الگوی بازار
- تعاریف عام بازار
- تحلیل مجدد هر یک از عوامل فوق
- تعیین وجوه اشتراک و افتراق هر یک از عوامل مؤثر در طراحی
- اولویت بندی وجوه افتراق
- ارائه آلترناتیوهای طراحی بر اساس وجوه اشتراک عوامل مؤثر و باتوجه به اولویت وجوه افتراق طراحی درمقیاس خرد بازار
تعیین گونه های فیزیکیعملکردی بازار
روند طراحی یک گونه خاص (مطالعه موردی)
(مشابه روند طراحی کل بازار):
- مفروضات پروژه بر پایه نتایج طرح در مقیاس کل بازار
- آسیب پذیری غیر فیزیکی
- آسیب پذیری فیزیکی
- شناخت اجمالی دیگر عوامل مؤثر در طراحی
تحلیل عوامل فوق، تعین وجوه اشتراک و افتراق عوامل مؤثر در طرح
الویت بندی وجوه افتراق
ارائه آلترناتیوهای طراحی بر اساس وجوه اشتراک و باتوجه به اولویت وجوه
افتراق

کلید واژه ها: گیلان