نحوه برخورد و برداشت اطلاعات جهت شناخت عناصر فیزیکی شهر به منظور ارزیابی بازسازی و تامین آسیب پذیری شهر در مقابل زلزله

در هنگام برخورد با شهری که مسئله خاصی در آن اهمیت حیاتی دارد، بدیهی است که بایستی برخورد همه جانبه و جامعی بامسئله صورت پذیرد وتأثیر آن مورد در تک تک نمادهای ظاهری شهر را باید جستجو نمود، دراین میان به منظور ارزیابی شهر زلزله زده فردوس، بر آن شدیم تا جهت برداشت اطلاعات در کار میدانی اقدام به تهیه پرسشنامه هایی نمائیم، همانطوریکه ذکر شد در این خصوص می بایست یک برخورد همه جانبه صورت می گرفت، بدین ترتیب که خود موضوع یعنی نقش زلزله و آثار آن را در ای جای شهر و مظاهر شهری شناخته و آنگاه که نکات عمده مورد بررسی با مطالعات و تحقیقات پیگیر مشخص گردید و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی نهایی برایمان تعیین شد، درجهت طرح سوالات بر آمده و بدنبال آن سعی شد این سوالات حتی الامکان به اختصار در پرسشنامه ها مطرح شوند. پرسشنامه ها در چهار مقوله مسکن، کاربری،‌معبر و فضای باز مطرح گردیند که تمام سوالات قید شده در آن به نحوی میزان آسیب پذیری بناها، همچنین میزان آسیب رسانی آنها، امکانات فرار و دسترسی مناسب به فضای امن را که از همه موارد مهم مورد بررسی درامر ارزیابی شهر زلزله زده می‌باشند برای ما روشن می ساخت، همچنین اطلاعاتی در زمینه مقایسه وضعیت قبل از زلزله با وضعیت فعلی فراهم می آورد که اینها نیز ما را در ارزیابی کمک می دادند.
در این مقاله به دلیل مفصل تر بودن پرسشنامه مسکن نسبت به معبر و فضای باز و مشابهت بسیار زیاد پرسشنامه کاربری به آن، پرسشنامه مسکن به طور اجمالی مطرح می گردد و در نهایت یکی از نمونه نقشه هایی که جهت تهیه ماتریس آسیب پذیری از این پرسشنامه ها استخراج می گردد ارائه می‌شود لازم به توضیح است که خود ماتریس هم توسط دیگر همکاران گروه مطرح خواهد شد، همچنین در آغاز بحث اهمیت این پرسشنامه ها از لحاظ انتقال سریع اطلاعات به آن کامپیوتر و استفاده های گوناگون آماری توسط کامپیوتر ذکر خواهد شد.

کلید واژه ها: سایر موارد