نقد و بررسی آنالیز دینامیکی در آئین نامه ۲۸۰۰

     در آئین نامه 2800 ایران، زلزله های طبس و ناغان بعنوان زلزله های مبنا اعلام شده و شتاب نگاشت آنها برای استفاده در روش دینامیکی درج شده است. از طرف دیگر طیف طرح جداگانه ای برای تحلیل به روش شبه دینامیکی ارائه شده است.
بر اساس این آئین نامه کلیه ساختمانهای منظم را می‌توان علاوه بر روش استاتیکی معادل. بر اساس طیف طرح آئین نامه و یا شتاب نگاشت زلزله های طبس وناغان تحلیل نمود. ساختمانهای منظم در ارتفاع را می‌توان با طیف طرح و یا شتاب نگاشت زلزله های فوق تحلیل نموده و ساختمانهای نامنظم در پلان را باید تنها بر اساس زلزله های طبس و ناغان تحلیل کرد.
اما در عمل مشاهده می‌شود که نتایج بدست آمده از تحلیل بر اساس زلزله های طبس و ناغان از یک طرف و طیف تعیین آئین نامه از طرف دیگر می تواند کاملاً با یکدیگر متفاوت باشد. زلزله های طبس و ناغان، زلزله های واقعی و مهم روی داده و در کشورمان بوده که اطلاعات مفیدی برای بررسی سازه ارائه می کند،‌از طرف دیگر طیف طرح آئین نامه معمولاً مبنای طراحی سازه ها می‌باشد. چگونه می‌توان این اختلاف و گسستگی در نتایج را توجیه نموده و در طراحی از آنها استفاده نمود؟
در این مقابله با استفاده از تحلیل مدلهای مختلف بر اساس طیف ها شتاب نگاشتهای طبس و ناغان، خصوصیات هر یک بررسی می گردد. همچنین نتایج فوق را با نتایج بدست آمده ازتحلیل بر اساس طیف طرح آئین نامه مورد مقایسه قرار می‌گیرد.

کلید واژه ها: سایر موارد