نگاهی به تجارب بازسازی طبس بعد از زلزله شهریور ۵۷

     نگاهی به تجارب بازسازی طبس بعد از زلزله شهریور 57
تجارب بازسازی منطقه ای:
اجتماعیاقتصادی: علل و عوامل
تغییرات کمی و کیفی اشتغال در بخشهای
- خدمات
- صنعتی
- کشاورزی
تغییرات کمی و کیفی جمعیت
فضایی: علل و عوامل:
نحوه توزیع مجموعه های زیستی:
- مراکز خدماتی
- زیر منطقه های جغرافیایی
نحوه توزیع جمعیت:
- عوامل اجتماعی اقتصادی
- خدمات
- اشتغال
تجارب بازسازی شهر طبس:
اجتماعی – اقتصادی: علل و عوامل
تغییرات کمی و کیفی اشتغال در بخشهای:
- خدمات
- صنعت
- کشاورزی
تغییرات کمی و کیفی جمعیت
مکان شهر:
در جاسازی
معایب
محاسن
فرم شهر:
تحلیل اجمالی فرم شهر و علل و عوامل تغییرات اندازه شهر در ارتباط با رابطه متقابل فرم و اندازه شهر و تأثیر آن بر روی:
- اندازه شهر
- کارایی الگوی استقرار فعالیتها
- تعادل شهر و استانداردهای شعاع دسترسی
دامنه نوسان جمعیتی
گونه های بافت:
تحلیل اجمالی گونه های بافت و شناخت علل و عوامل:
- توزیع جمعیت در آنها
- شکل گیری شبکه ارتباطی
- توزیع فضاهای باز
- توزیع فعالیتها
- استقرار اقشار اجتماعی در آنها
مسکن تحلیل اجمالی مسکن قبل از زلزله و شناخت علل و عوامل آن
- ناسازگاری مسکن با سنتهای زیست ومعیشت
- آسیب پذیری مسکن در برابر زلزله

کلید واژه ها: یزد