مطالعه سنگ شناختی و ژئو شیمیایی سنگ های اتشفشانی جنوب غرب اردکان

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده جواد قانعی اردکانی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
منطقه مورد مطالعه در حد فاصل طول جغرافیایی 45-54 دقیقه و 53 درجه شرقی و عرض جغرافیایی 32 درجه و 25 دقیقه تا 32 درجه و 10 دقیقه شمالی در جنوب و جنوب غرب شهرستان اردکان و در زون آتشفشانی ارومیه- دختر واقع شده است. این سنگ های آتشفشانی به سن ائوسن بوده و شامل آندزیت، تراکیت، داسیت، ریوداسیت، و سنگ های آذر آواری وابسته است. سنگ های آذر آواری شامل کریستال لیتیک توف و آذر آواری بوده که قطعات انها از جنس توف، داسیت و تراکیت تشکیل شده است. سنگ های آندزیتی از بین انواع سنگ های آتشفشانی منطقه، بیشترین گسترش را داشته و بر اساس مطالعات سنگ نگاری به سه گروه آندزیت، کوارتز آندزیت و آندزیت های دو پیروکسن دار رده بندی می شوند. این آندزیت ها دارای بافت پورفیری و گلومروپرفیری که تجمعی از کانی های پلاژیو کلاز، فلدسپار قلیایی، بیوتیت و هورنبلند بوده و در برخی نمونه ها به تجمعی از کانی های ثانویه تبدیل شده اند. سنگ های منطقه به شدت تحت تاثیر دگر سانی پروپلیتی شدن و اپیدوت زایی قرار گرفته و رنگ سبز این سنگ ها، شاهدی بر وجود این دگرسانی است. به طور کلی این سنگ ها ماهیت متا- پرآلومین و کالکو آلکالن پتاسیم متوسط- زیاد داشته و در ارتباط با زون برخورد قاره ای بوده که بیشتر شامل آندزیت کوهزایی اسیدی پتاسیم بالا هستند.

کلید واژه ها: سایر موارد