یافته های نوین سنگ شناسی و ژئو شیمیایی سنگ های آذرین پالئوزوئیک البرز باختری (رهیافتی جدید از سرگذشت دیرینه تتیس در شمال ایران)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده ایرج گلابتونچی- علی اصغر جولاپور
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹

کلید واژه ها: سایر موارد