نتایج حاصل از داده های مایکروپروب هورنبلند در تونالیت های جنوب زفرقند

دسته شیمی و آنالیز دستگاهی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده عبدالرزاق جباری- رضا لطیفی- محمود خلیلی- منصور گورنگ- محمد علی مکی زاده
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
بر اساس نتایج تجزیه مایکروپروب امفیبول، در تونالیت های زفرقند (در دانشگاه اوکلاهمای آمریکا) و مطالعات سنگ نگاری، آمفیبول این سنگ ها از نوع هورنبلند معمولی تشخیص داده شده. این تونالیت ها شامل مجموعه کانی های پلاژیو کلاز، کوارتز، هورنبلند، بیوتیت، پیروکسن، فلدسپار پتاسیم، اسفن، مگنتیت+ ایلمنیت، اپیدوت است.
در نتیجه مقایسه این هورنبلند ها با هورنبلند های سنگ های کالک آلکالن جزایر کمانی و حاشیه قاره ای، هورنبلند های منطقه با هورنبلند های سنگ های کالک الکالن قاره ای همپوشانی داشته و مقدار Fe/Mg بیشتر و تعداد Al کمتری را نسبت به هورنبلندهای سنگ های کالک آلکالن جزایر کمانی دارند. این تفاوت در ترکیب شیمیایی هورنبلند ها در سنگ های مناطق مختلف را می توان به منشاء متفاوت ماگمای سازنده این سنگ ها نسبت داد. با توجه به ارائه فرمول P=-3.92+5.03 Al T برای داده های مربوط به سنگ های نفوذی کالک آلکالن، فشار محاسبه شده بر اساس آلومینیوم کل هورنبلند به ازای 23 اکسیژن، به میزان 1/1- 0/21 کیلو بار است. بدین سبب می توان میزان AlT هورنبلند را به عنوان عامل تعیین کننده ای برای مطالعه فشار تبلور سنگ های نفوذی با ترکیب شیمیایی مجموعه کانیهای مناسب پیشنهاد کرد.

کلید واژه ها: سایر موارد