نوع و موقعیت تکتونوماگمایی گرانیتوئیدهای توده نفوذی بجستان

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده منصور وثوقی عابدینی- محمد احسان محمد زاده لاری
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
توده نفوذی بجستان تنها رخنمون سنگ های نفوذی پالئوژن زیرین در شمال قطعه لوت است و از نظر سنگ شناسی دارای منطقه بندی شدیدی بوده و در منطقه درونی دارای سنگ های گرانیتوئیدی است. بررسی نوع و موقعیت تکتونوماگمایی این گرانیتوئیدها راه کاری است که با آن می توان به طبیعت ماگمای اسیدی موثر در سنگ زایی این توده و همچنین نتایجی در مورد منشاء سنگ های آتشفشانی اسیدی پالئوژن زیرین در قطعه لوت دست یافت. سنگ های گرانیتوئیدی منطقه درونی توده نفوذی بجستان، عمدتاٌ پر آلومین تا متا آلومین و دارای منشاء پوسته ای است. این سنگ ها در نگاره های مختلف و حتی از دیدگاه سنگ نگاری، نشان از گونه گرانیتوئیدهای نوع A دارند که رد رده بندی Eby تحت عنوان گونه A2 مطرح شده اند. این گرانیتوییدها از دیدگاه زمین ساختی در موقعیت کوهزادی و احتمالاٌ در شرایط برخورد قاره- قاره یا کمی بعد از آن تشکیل شده اند که البته با استفاده از نگاره های مختلف زمین ساختی قابل اثبات است.

کلید واژه ها: سایر موارد