مطالعه ژئو شیمی، ژئو کرونولوژی و سنگ نگاری جزیره اسلامی

دسته ژئوشیمی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده عباس مرادیان
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
استراتوولکان جزیره اسلامی در 70 کیلومتری جنوب غرب تبریز در ایران مرکزی واقع شده است. این استراتوولکان بین 8-6/5 میلیون سال پیش فعال بوده است. بیشتر سنگ های آن از نظر کانی شناسی و بافت تقریباٌ مشابه هستند و دارای مشخصات بارز سنگ های آلکالی پتاسیم می باشند. گدازه های جزیره اسلامی تحت اشباع از سیلیس هستند و مقدار بالایی K2O , CaO و عناصر ناسازگار دارند. در حالیکه مقدار TiO2 , Al2O3 و عناصر سازگار در آنها پایین است. سنگ شناسی این سری آلکالن، عبارت است از: تفریت، فنو تفریت، بازالت، تراکی آندزیت و تراکیت. نمودارهای ژئو شیمیایی عناصر اصلی و خاکی کمیاب (REE) وجود هم خویی بین سنگ های این استراتوولکان را نشان می دهند. رفتار عناصر اصلی و جزئی در ارتباط با مقدار MgO و همچنین پایین بودن مقدار عدد Mg, Cr, Ni, V نشان دهنده یک تفریق بلوری در طول تکامل سنگ های منطقه مورد مطالعه است. گوشته ای که سنگ های جزیره اسلامی از آن منشاء گرفته اند ناهمگن و سرشار از عناصر LFSE , LREE بوده است که این احتمالاٌ مربوط به متاسوماتیسم شدن گوشته به وسیله آزاد شدن مایعات از پوسته اقیانوسی فرورانده شده می باشد. بر اساس نتایج ژئو شیمی، عناصر ایزوتوپی و خاکی کمیاب (REE)، تولید ماگمای قلیایی غنی از پتاسیم جزیره اسلامی، می تواند در ارتباط با ذوب بخشی گوشته لرزولیتی فلوگوپیت دار باشد. در تعیین سن مطلق به روش K-Ar و تک کانی سن 8-6/5 میلیون سال برای این جزیره تعیین شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد