برآورد حجم فاضلابهای صنعتی:ارائه روش و مطالعه موردی

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسنده علی دهنوئی ] - دانشجوی دکترای مهندسی عمران، مهندسی محیط زیست
تاريخ برگزاری ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

یکى ازمبانى اساسى در طراحى و بهره بردارى صحیح ازشبکه هاى جمع آورى و تصفیه خانه هاى فاضلاب، پیش بینى دقیق فاضلاب تولیدى است که این موضوع در برآورد فاضلاب واحد ها و شهرکهاى صنعتى اهمیت ویژه اى مى یابد. تنوع صنایع و فرآیند هاى تولید، امکان تغییرنوع صنعت، استقرار واحد هاى جدید و غیره از عوامل موثر در میزان فاضلاب تولیدى در واحد ها و شهرکهاى صنعتى به شمار مى روند.

یکی ازمبانی اساسی در طراحی و بهره برداری صحیح ازشبکه های جمع آوری و تصفیه خانه های فاضلاب، پیش بینی دقیق فاضلاب تولیدی است که این موضوع در برآورد فاضلاب واحد ها و شهرکهای صنعتی اهمیت ویژه ای می یابد. تنوع صنایع و فرآیند های تولید، امکان تغییرنوع صنعت، استقرار واحد های جدید و غیره از عوامل موثر در میزان فاضلاب تولیدی در واحد ها و شهرکهای صنعتی به شمار می روند. به منظور لحاظ این عوامل در برآورد مقدار فاضلاب صنعتی، انجام تحقیقات جدی و کاربردی و ارائه روشی مدون با اهداف: (1) ارائه الگوی کلی برای طبقه بندی صنایع ، (2) ارائه الگوی کلی به منظور برآورد مقدار فاضلاب صنایع مختلف و (3) مطالعه موردی درصنایع شهرک صنعتی سه راهی مبارکه اصفهان، مد نظر قرارگرفت. به این منظور صنایع بر حسب نوع تولیدات به ده گروه اصلی و سپس بر حسب فرآیند تولید و مقدار مصرف آب به زیرگروههایی تفکیک شدند که در نهایت با تکمیل و تحلیل پرسشنامه جامع در شهرک مورد مطالعه ، مقدار فاضلاب صنعتی هر واحد مشخص گردید. مقادیر محاسبه شده در هر واحد برای کل زیرگروه استفاده شد و در نتیجه فاضلاب صنعتی تمام واحدهای مشابه که در حال حاضر فعال نبودند نیز محاسبه گردید. براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که (1) مقدار فاضلاب صنعتی در هر یک از زیرگروهها با هم متفاوت بوده به طوری که این موضوع، صحت طبقه بندی انجام شده را به اثبات می رساند، (2) از مقادیر محاسبه شده در هر زیرگروه می توان با تقریب قابل قبولی در سایر نقاط کشور نیز استفاده کرد و (3) از این روش می توان برای برآورد مقدار فاضلاب صنعتی واحدهای غیر فعال یا واحدهایی که به مرور زمان احداث خواهند شد به نحو موثری استفاده کرد.

 

کلید واژه ها: فاضلاب اصفهان شهرکصنعتی زمین شناسی زیست محیطی سایر موارد