فلزات سنگین فاضلابهای صنعتی

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسنده زهرا طالب زاده-محسن شهریاری-حسن مهدیزاده
تاريخ برگزاری ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

فاضلابهاى شهرى و صنعتى با یونهاى فلزى سمى یک مسئله نگران کننده زیست محیطى مى باشد. این آلاینده هاى کمیاب معدنى بواسطه طبیعت غیر قابل تجزیه، سمیت زیاد، اثرات تجمعى و سرطان زایش مورد توجه مى باشند.

فاضلابهای شهری و صنعتی با یونهای فلزی سمی یک مسئله نگران کننده زیست محیطی می باشد. این آلاینده های کمیاب معدنی بواسطه طبیعت غیر قابل تجزیه، سمیت زیاد، اثرات تجمعی و سرطان زایش مورد توجه می باشند. تخلیه فاضلابهای حاوی فلزات سنگین نه تنها برای زندگی آبزیان و دیگر موجودات سمی می باشد، بلکه آبهای طبیعی را نیز جهت مصارف آشامیدنی نامناسب می سازد. این پسابها با دارا بودن یونهای فلزات سنگین از قبیل مس، روی، کادمیوم و سرب به دلیل سمیت بالایشان مشکلات زیست محیطی فراوانی را بوجود می آورند وجود یونهای فلزات در آب به دلیل اثرات سمی شناخته شده آنها بر روی چرخه حیات و از طریق تاثیر بر گیاهان و حیوانات پدید آورنده مشکلات زیست محیطی متعددی برای بشر می باشد. حذف و کنترل آلودگی فلزات سنگین به دلیل متعدد و متفاوت بودن منایع آلوده کننده بسیار مشکل است. به گونه ای که هرمنبع آلوده کننده، فرایند تصفیه ای خاص خود را می طلبد تاکنون روشهای بسیاری برای انجام عمل تصفیه این فاضلابها ابداع و مورداستفاده واقع شده اند که از آن جمله میتوان به فرایندترسیب شیمیایی اسمز معکوس و استفاده از مبادله کننده ای یونی آلی اشاره کرد که هر کدام دارای معایب خاصی خود می باشند. در این تحقیق استفاده از خاک اره درحذف فلزات سنگین ازفاضلابهای صنعتی، کارایی زئولیت های طبیعی و رزین های مصنوعی درحذف فلزات از فاضلابهای صنعتی و اثر لجن فاضلاب و pH خاک بر قابلیت جذب و فلزات سنگین مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه ها: صنعت فلزاتسنگین فاضلاب زمین شناسی زیست محیطی