فرآیندهای بیولوژیکی تشکیل Histosols در دشت آسپاس استان فارس

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسنده ناصر مهردادی- مهرداد احمدی- علی ابطحی- فرهاد خرمالی
تاريخ برگزاری ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

خاک هاى هیستوسول خاک هاى غنى از مواد آلى هستند که در نتیجه تجمع بقایاى گیاهى تشکیل میشود . تشکیل خاک هاى آلى در تحت شرایط احیاء ( غیر هوازى ) که براى تجزیه و تخریب حیاتى مواد آلى مناسب نیست صورت مى گیرد . در تحت چنین شرایطى مواد آلى تجمع یافته وممکن است براى مدت زمان طولانى ( چندین هزار سال ) تقریباً بدون تغییر باقى بمانند .

خاک های هیستوسول خاک های غنی از مواد آلی هستند که در نتیجه تجمع بقایای گیاهی تشکیل میشود . تشکیل خاک های آلی در تحت شرایط احیاء ( غیر هوازی ) که برای تجزیه و تخریب حیاتی مواد آلی مناسب نیست صورت می گیرد . در تحت چنین شرایطی مواد آلی تجمع یافته وممکن است برای مدت زمان طولانی ( چندین هزار سال ) تقریباً بدون تغییر باقی بمانند . هیستوسول ها در تمام نواحی آب و هوایی زمین و در تمام اقلیم ها حتی در نواحی خشک که آب در دسترس باشد تشکی ل می شوند این خاک ها هم در نیمکره شمالی و هم در نیمکره جنوبی وجود دارند و بین عرض های جغرافیایی 50 و 70 درجه بیشترین گسترش را دارند . در این نواحی معمولاً بارندگی بیش از تبخیر و تعرق است و تابستان ها نسبتاً سرد می باشد . اکثر خاک های هیستوسول دنیا، به طور م ستقیم یا غیر مستقیم حاصل رخداد ها و شرایط مربوط به آخرین دوره یخبندان در بخش های جنوبی نیمکره
شمالی به حدو د 2000 سال قبل از میلاد می رسد . بر اساس برآورد سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی مساحت کل خاکهای هیستوسول دنیا برابر 1114348 هزار هکتار می باشد . شرایط آب و هوایی و ژئولوژیکی به طرق گوناگونی با هم درآمیخته تا شرایط مناسبی را برای انب اشته شدن مواد آلی ایجاد نمایند . خصوصیات فیزیوگرافی ، ساختار زمین شناسی ، نوسانات سفره آب زیر زمینی ، کاربری اراضی از عوامل موثر در شکل گیری پدیده بیولوژیکی Eutrophication به عنوان یک پدیده فعال زیست محیطی در منطقه مورد مطالعه می باشد . این پدیده باعث ایجاد بیوکلیمای جدید و تشکیل خاک های Histosls در بخش وسیعی از منطقه گردیده است . اکسیداسیون و احیاء فرآیند غالب
شیمیایی در تغییر و تحولات مواد آلی می باشد . نتایج آزمایشات فیزیکوش یمیایی نشان می دهد که مواد آلی دارای مراحل مختلف تجزیه و تخریب (Fibric ,Hemic,Sapric) می باشد . مدیریت منابع و مسائل زیست محیطی از موارد مهم و قابل توجه در نوع بهره وری و حفاظت چنین مناطقی می باشد .

کلید واژه ها: Sapric Hemic Fibric Histosls Eutrophication زمین شناسی زیست محیطی فارس