فعالیت آنزیم إتوکسی اُ دی إتیلاز در ماهی گل خورک بعنوان نشانگری برای آلودگی به هیدروکربنهای نفتی در خور هاو جنگل های حرا

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسنده مهدی محمدی- سیتی خدیجه داوود
تاريخ برگزاری ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

فاضلابهاى شهرى، صنعتى و زه آبهاى کشاورزى به رودخانه ها و مناطق ساحلى دریا ها تخلیه میشوند. اطاعات کمى در خصوص تقابلهاى ناشى از ورود مواد آلى پایدار به رودخانه ها و خورها و موجودات زنده اى که در این مناطق زندگى میکنند وجود دارد.

فاضلابهای شهری، صنعتی و زه آبهای کشاورزی به رودخانه ها و مناطق ساحلی دریا ها تخلیه میشوند. اطاعات کمی در خصوص تقابلهای ناشی از ورود مواد آلی پایدار به رودخانه ها و خورها و موجودات زنده ای که در این مناطق زندگی میکنند وجود دارد. در معرض قرار گرفتن ماهی گل خورک بعنوان یکی از مهمترین ساکنان این مناطق به آلودگی های آلی پایدار از قبیل هیدروکربنهای آروماتیک حلقوی اشکال خاصی از فعالیت آنزیم اتوکسی ا دی اتیلاز را القاء می نماید. بعلت اینکه این آنزیم به وسیله آلاینده های محیط زیست القاء میشود اندازه گیری آن در کبد ماهی گل خورک بعنوان یک شاخص حساس برای آلودگی های نفتی در نظر گرفته می شود.این تحقیق برای تعیین آنزیم فوق در کبد ماهی گل خورک (Boleophthalmus Boddarti) در رودخانه کلانگ و خورهای آن بعنوان یک منطقه آلوده و رودخانه کوالا مودا بعنوان رودخانه کمتر آلوده انجام شده است. نتایج این مطالعه دامنه قابل قبولی را در این ماهی در مقایسه با سایر ماهی های دریایی و رودخانه ای نشان داد. ضمنا سطوح بالاتری از فعالیت در رودخانه آلوده در مقایسه با رودخانه کمتر آلوده نشان داد.

کلید واژه ها: ماهیگلخورک آلودگینفتی هیدروکربن زمین شناسی زیست محیطی سایر موارد