طرح استراتژی کنترل و کاهش آلودگی منابع آب کشور

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده بهنوش خوش منش-نادیا روستایی-الهام سفلایی
تاريخ برگزاری ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

محدودیت منابع آب کشور و افزایش جمعیت از یکسو و تهدیدات و خطرات جدى همچون آلودگیهاى صنعتى، کشاورزى و ... که این منابع را در بر مى گیرد از سویى دیگر باعث گردیده، لزوم داشتن یک برنامه مدون و استراتژى جهت حفظ منابع آب و کنترل آلودگیها به عنوان یک مسئله زیربنایى مطرح گردد از طرف دیگر الزامات حقوقى همچون ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب که صراحتاً مس ئولیت پیشگیرى، ممانعت و کاهش آلودگى منابع آب را بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست نهاده است رسالت سازمان را جهت تهیه طرح استراتژى فوق الذکر مشخص ساخته است .

محدودیت منابع آب کشور و افزایش جمعیت از یکسو و تهدیدات و خطرات جدی همچون آلودگیهای صنعتی، کشاورزی و ... که این منابع را در بر می گیرد از سویی دیگر باعث گردیده، لزوم داشتن یک برنامه مدون و استراتژی جهت حفظ منابع آب و کنترل آلودگیها به عنوان یک مسئله زیربنایی مطرح گردد از طرف دیگر الزامات حقوقی همچون ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب که صراحتاً مس ئولیت پیشگیری، ممانعت و کاهش آلودگی منابع آب را بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست نهاده است رسالت سازمان را جهت تهیه طرح استراتژی فوق الذکر مشخص ساخته است . در این راستا به عنوان اولین گام، منابع آب کشور از نظر کمیت و کیفیت مورد بررسی قرار گرفت و در گام دوم چش م اندازو
رسالت سازمان حفاظت محیط زیست تعیین گردید و در نهایت عملکرد سازمان به عنوان متولی اصلی کنترل آلودگی منابع آب مورد بررسی قرار گرفت . پس از بررسی های صورت گرفته، معیارهایی نیز جهت ارزیابی و گزینه های مختلف شامل -1 ادامه وضعیت موجود -2 واگذاری و تقسیم و ظایف بین نهادهای مربوطه ارائه گردید . حجاصل نتایج تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده راهبردهایی در سطح ملی می باشد که در قالب 6 محور زیر ارائه شده است -1: قوانین و مقررات -2 نیروی انسانی -3 منابع مالی -4 سخت افزار و تجهیزات -5 آگاهی رسانی و مشارکت مردمی -6 نهایتا

کلید واژه ها: سازمانحفاظتمحیطزیست محیطزیست منابعآب زمین شناسی زیست محیطی