شبیه سازی غلظت فسفر در مخزن با استفاده از روش پویایی سیستم

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد کارآموز-مسعود طاهریون- حامد توکلی-اکبر باغوند
تاريخ برگزاری ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

پدیده تغذیه گرایى مخازن سدها یکى از عمده ترین مشکلات کیفى آب مى باشد و استفاده از مدلهاى پیش بینى با کمترین سطح پیچ ید گى و ساده ترین شکل ممکن، ابزار توانم ندى در مدیریت کى فى این منابع آبى به شمار مى رود . روش پوپایى سیستم یکى از ابزارهاى نوینى است که با دیدگاه تحلیل سیستمى و تاکید بر روابط علت و معلولى و بازخورها به صورت پویا قادر به شبیه سازى این فرایند در مخزن مى باشد .

پدیده تغذیه گرایی مخازن سدها یکی از عمده ترین مشکلات کیفی آب می باشد و استفاده از مدلهای پیش بینی با کمترین سطح پیچ ید گی و ساده ترین شکل ممکن، ابزار توانم ندی در مدیریت کی فی این منابع آبی به شمار می رود . روش پوپایی سیستم یکی از ابزارهای نوینی است که با دیدگاه تحلیل سیستمی و تاکید بر روابط علت و معلولی و بازخورها به صورت پویا قادر به شبیه سازی این فرایند در مخزن می باشد . در این مقاله با استفاده از روش فوق، مدل ساده ای برای غ لظت فسفر در مخزن سد لتیان ( با توجه به آنکه عامل عمده محدود کننده پدیده تغدیه گرایی می باشد ) با استفاده از نرم افزارStella تدوین گردیده است، که با فرض برقراری شرایط اختلاط کامل در مخزن، علاوه بر در نظر گرفتن شرایط ورودی به مخزن، اندرکنش مخزن با رسوبات کف را نیز مدل می نماید . آنالیز حساسیت روی پارامترهای تاثیرگذار بر غلظت فسفر در مخزن انجام و کالیبراسیون مدل با توجه به داده های مشاهداتی سه ساله انجام گردیده است . نتایج مدل حاکی از تطابق قابل قبول خروجی مدل با داده های مشاهداتی می باشد که در بررسی سناریوهای مختلف تغییرات بار ورودی بسیار سودمند می باشد .

کلید واژه ها: فسفر سد مخزنسد سدلتیان زمین شناسی زیست محیطی