شناسایی ، طبقه بندی ومدیریت پسماندها و مواد شیمیایی در پتروشیمی غدیر در عسلویه بر اساس RCRA وکنوانسیون بازل

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسنده اعظم نامداری
تاريخ برگزاری ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

تولید ضایعات از مشخصات ویژه هر واحد صنعتى است و شرکت مورد مطالعه نیز از این قاعده مستثنى نیست . هدف از این تحقیق ، شناسایى و طبقه بندى پسماندها به منظور مدیریت آنها تا آخرین مرحله از مدیریت پسماند است . در این مطالعه که بصورت میدانى در عسلویه انجام شد، پس از شناخت فرآیند تولید ، نقاط تولید پسماند، نوع و حجم پسماندهاى تولیدى و دوره تخلیه پسماندها شناسایى شد .

تولید ضایعات از مشخصات ویژه هر واحد صنعتی است و شرکت مورد مطالعه نیز از این قاعده مستثنی نیست . هدف از این تحقیق ، شناسایی و طبقه بندی پسماندها به منظور مدیریت آنها تا آخرین مرحله از مدیریت پسماند است . در این مطالعه که بصورت میدانی در عسلویه انجام شد، پس از شناخت فرآیند تولید ، نقاط تولید پسماند، نوع و حجم پسماندهای تولیدی و دوره تخلیه پسماندها شناسایی شد . علاوه بر آن ، طبقه بندی مواد شیمیایی تولیدی و مصرفی بر اساس قانون RCRA و کنوانسیون بازل ،اختصاص کدهای مخصوص به هر ما ده، تفکیک اصولی پسماندها از مبداء و نحوه مدیریت ضایعات تا مسیر نهایی نیز مورد بررسی و اجرا قرارگرفت . در این مطالعه، عمده پسماندهای فرآیندی ،کاتالیستها و روغن ها و عمده پسماندهای غیر فرآیندی ، بشکه های مواد شیمیایی شناخته شد . همچنین نحوه صح یح شیب بندی ، سکو بندی و چیدمان و انبارش مواد
شیمیایی ، طراحی و اعلام شد . نهایتا " نحوه صحیح مدیریت ورود و خروج زائدات و مواد شیمیایی بر اساس کنوانسیون بازل طراحی شد . با اجرای این طرح پسماندهای تولیدی در این شرکت ازابتدا تا مراحل انتهایی مدیریت می شوند .

کلید واژه ها: کنوانسیونبازل کاتالیست پسماند عسلویه پتروشیمی زمین شناسی زیست محیطی سایر موارد