شناسایی و بررسی منابع مهم آلاینده آب در استان قزوین

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسنده زهرا غنوی- سیاوش رضازاده
تاريخ برگزاری ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

با توجه به محدود بودن منابع آب شیرین حفظ کیفیت آنها از نفوذ آلودگیها مستلزم تصمیم گیرى مدبرانه و رفتار خردمندانه با این ماده حیاتى به عنوان عامل اصلى پایدارى زندگى، رفاه،امنیت و توسعه اقتصادى واجتماعى بوده که خود مستلزم شناسایى، مطالعه وبررسى منابع احتما لى آلاینده مى باشد تاپس از شناخت کامل، مدیریت وبرنامه ریزى درست جهت جلوگیرى وحذف آلاینده ها بمنظور پیشگیرى در وقوع بحرانهاى آلودگى آب صورت گیرد . استان قزوین بدلیل برخوردارى از برخى امتیازات خدماتى از قبیل حمل و نقل ( بزرگراه، خط آهن ) و نزدیکى به پایتخت در سا لهاى اخیر به یک قطب صنعتى تبدیل شده است ب ه گونه اى که بیش از ۲۵۰۰ واحد صنعتى در بیش از ۹ شهرک و مجتمع صنعتى و همچنین بصورت پراکنده مستقرند . نیازهاى آبى استان اعم از کشاورزى، شرب ومورد نیاز صنایع استان از منابع آب زیرزمینى تأمین مى شود بنابراین ضرورى است حف اظت کیفى این منابع با جلو گیرى از ورود آلاینده هابیشتر مورد توجه قرار گیرد .

با توجه به محدود بودن منابع آب شیرین حفظ کیفیت آنها از نفوذ آلودگیها مستلزم تصمیم گیری مدبرانه و رفتار خردمندانه با این ماده حیاتی به عنوان عامل اصلی پایداری زندگی، رفاه،امنیت و توسعه اقتصادی واجتماعی بوده که خود مستلزم شناسایی، مطالعه وبررسی منابع احتما لی آلاینده می باشد تاپس از شناخت کامل، مدیریت وبرنامه ریزی درست جهت جلوگیری وحذف آلاینده ها بمنظور پیشگیری در وقوع بحرانهای آلودگی آب صورت گیرد . استان قزوین بدلیل برخورداری از برخی امتیازات خدماتی از قبیل حمل و نقل ( بزرگراه، خط آهن ) و نزدیکی به پایتخت در سا لهای اخیر به یک قطب صنعتی تبدیل شده است به گونه ای که بیش از 2500 واحد صنعتی در بیش از 9 شهرک و مجتمع صنعتی و همچنین بصورت پراکنده مستقرند . نیازهای آبی استان اعم از کشاورزی، شرب ومورد نیاز صنایع استان از منابع آب زیرزمینی تأمین می شود بنابراین ضروری است حف اظت کیفی این منابع با جلو گیری از ورود آلاینده هابیشتر مورد توجه قرار گیرد .
در این مطالعه مهمترین منابع احتمالی آلاینده آب دراستان شناسایی و مورد بررسی قرارگرفت . پسابهای کشاورزی، فاضلابهای انسانی،فاضلابهای صنعتی،فاضلابهای بیمارستانی ،پسماند های صنعتی و جایگاههای دفن غیراصولی زباله های شهری بعنوان مهمترین منابع احتمالی آلاینده آب فرض ومورد بررسی قرار گرفتند . نتایج بررسی و یافته های حاصل از آنالیزو بر آورد میزان آلودگی فاضلابهای شهری ، فاضلابهای خروجی شهرکهای صنعتی و واحدهای صنعتی بزرگ ،فاضلابهای بیمارستا نی ،پسماندهای صنعتی و شیرابه زباله حاصل ازجایگاه دفن زباله شهر قزوین نشان می دهد منابع مذکور جدی ترین منابع آلاینده و تهدید کننده کیفیت آبهای استان بخصوص آبهای زیرزمینی محسوب می شوند . پیشگیری یکی از مهمترین مراحل مدیریت کیفی منابع آب است . در این راستا می توان به تعیین ضوابط دقیق و علمی استقرار مناسب کاربریها، تعیین حریم کیفی و استانداردهای کیفی منابع آب، تجدید نظر دراستانداردهای فاضلاب و اقدامات اجرائی ومدیریتی از قبیل شناسایی کانونهای ایجاد آلودگی، اجرای سیستمهای جمع آوری و تصفیه فاضلابهای شهری،بیمارستان ی و صنعتی، استقرار سیستمهای مدیریت زیست محیطی در صنایع و ایجاد محل دفع اصولی پسماندهای شهری وصنعتی اشاره نمود .

کلید واژه ها: منابعآب آلودگی فاضلاب حفاظت زمین شناسی زیست محیطی قزوین