شناسایی مناطق مستعد جهت دفن پسماندهای خطرناک در استان زنجان با استفاده از GIS

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مهدی برومندی-ماشاالله خامه چیان- محمدرضا نیکودل
تاريخ برگزاری ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

امروزه مدیریت پسماندهاى خطرناک در برنامه هاى زیست محیطى اهمیت قابل توجهى دارد. راه کارهاى متعددى جهت مدیریت این پسماندها ارائه شده است که کاهش تولید، بازیافت و دفن پسماندها از جمله این موارد مى باشند. دفن پسماندها به دلیل هزینه پایین تر و قبول طیف گسترده اى از پسماندها در بسیارى از کشورها رایج ترین روش مى باشد.

امروزه مدیریت پسماندهای خطرناک در برنامه های زیست محیطی اهمیت قابل توجهی دارد. راه کارهای متعددی جهت مدیریت این پسماندها ارائه شده است که کاهش تولید، بازیافت و دفن پسماندها از جمله این موارد می باشند. دفن پسماندها به دلیل هزینه پایین تر و قبول طیف گسترده ای از پسماندها در بسیاری از کشورها رایج ترین روش می باشد.
دراستان زنجان به دلیل وجود واحدهای صنعتی متعدد که پسماندهای خطرناک تولید می کنند، نیاز به مدیریت این پسماندها احساس می شود. در این مقاله با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) به شناسایی مناطق مستعد جهت دفن پسماندها پرداخته می شود. روشی که در این مقاله جهت ارزیابی مناطق مستعد به کار رفته، یک آنالیز دو مرحله ای می باشد که در مرحله اول با توجه به 14 پارامتر موثر مناطقی که به کلی جهت دفن پسماندها، نامناسب هستند حذف می شود؛ در مرحله دوم با استفاده از 7 پارامتر موثر دیگر کل استان به 5 رده تقسیم بندی می شود. نحوه وزن دهی به پارامترها به صورت وزن دهی ساده و تعیین اهمیت نسبی پارامترها بر پایه روش AHP یا مقایسه زوجی پارامترها می باشد. در نهایت از تلفیق نقشه های به دست آمده در دو مرحله مناطق مستعد جهت دفن پسماندهای خطرناک در استان شناسایی می شوند.

کلید واژه ها: مکانیابی وزندهیساده مقایسهزوجی زنجان ‎‏‏‎GIS‎ پسماند زمین شناسی زیست محیطی سایر موارد