زباله های بیمارستانی و تکنولوژیهای جدید بی خطرسازی آنها

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده کبری وریج کاظمی
تاريخ برگزاری ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

دفع زباله هاى بیمارستانى و مراکز درمانى یکى از معضلات بزرگ مدیریت شهرى ، بخصوص درکلان شهرها بوده وهست . از سالیان دور سوزاندن زباله هاى عفونى تنها راه حل این مشکل بود اما با اضافه شدن انواع پلى مرها به زباله ، سوزاندن آنها باعث میشد تا آلودگى دیگرى به محیط زیست تحمیل شود به نحوى که دود حاصل از سوزاندن زباله ها که حاوى ذرات معلق کربن و دیگر آلاینده هاى خطرناک است آسیب جدى به محیط زیست وارد کرده و باع ث انتشار فاکتورهاى جدى سرطانزا براى انسان بوده است . انواع فیلترها و سوزاندن مجدد دود حاصله حتى در شهرهایى که دچار آلودگى هوا در اثر آلوده کننده هایى مانند خودروها و کارخانجات بوده اند ، چاره ساز نشد و استفاده از فناورى دیگرى به نام اتوکلاو و مایکروویو را رواج داد .

دفع زباله های بیمارستانی و مراکز درمانی یکی از معضلات بزرگ مدیریت شهری ، بخصوص درکلان شهرها بوده وهست . از سالیان دور سوزاندن زباله های عفونی تنها راه حل این مشکل بود اما با اضافه شدن انواع پلی مرها به زباله ، سوزاندن آنها باعث میشد تا آلودگی دیگری به محیط زیست تحمیل شود به نحوی که دود حاصل از سوزاندن زباله ها که حاوی ذرات معلق کربن و دیگر آلاینده های خطرناک است آسیب جدی به محیط زیست وارد کرده و باع ث انتشار فاکتورهای جدی سرطانزا برای انسان بوده است . انواع فیلترها و سوزاندن مجدد دود حاصله حتی در شهرهایی که دچار آلودگی هوا در اثر آلوده کننده هایی مانند خودروها و کارخانجات بوده اند ، چاره ساز نشد و استفاده از فناوری دیگری به نام اتوکلاو و مایکروویو را رواج داد . زباله ها پس از استریلیزه شدن در این دستگاهها به خارج شهر منتقل و دفن میشوند . لذا با توجه به اشکالات ونقائص دستگاههای مذکور موجب شد فناوری جدیدی تولید شود تا به بهترین نحو مشکل زباله های عفونی مرتفع گردد . این فناوریها شامل استفاده از دستگاههای Hydroclave,Retort
autoclave,Bondtech autoclave,Roto clave,Variclav میباشند که استفاده از آنها دارای مزایای متعددی است که از مهمترین آنها میتوان به عدم نیاز به تفکیک زباله ها ، دفت و صحت کنترل عملیات توسط کامپیوتر واطمینان از استریلیزاسیون وبی خطرسازی کا مل زباله اشاره کرد . امروزه بر اساس استانداردهای بهداشتی ومدیریت شهری سالم سیستمهایی مورد تایید هستند که درمحل تولید زباله های عفونی یعنی بیمارستانها و مراکز درمانی طی فرایندی که آسیبی به محیط نرساند عمل سالم سازی انجام شود و علاوه بر میکروب زدایی کامل ، شکل ظاهری زباله ها را طوری تغییر دهندکه قابل شناسایی نباشند وامکان بازیافت آنها وجود نداشته باشد که دستگاههای فوق ازاین نقطه نظرها کاملا موردتایید میباشند .

کلید واژه ها: اتوکلاو محیطزیست آلودگیهوا زمین شناسی زیست محیطی سایر موارد