خطرات، ریسک ها و سم شناسی نانوذرات

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسنده جواد ملکوتی خواه- قاسم عموعابدینی-داوود ایرانشاهی-سیداحمد مرتضوی
تاريخ برگزاری ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

در سال هاى اخیر، پیشرفت هاى سریع علوم و فنون به وى ژه در زمینه فناورى نانو ، تحولاتى بزرگ را در زمینه هاى پزشکى، کشاورزى، صنعت، محیط زیست و علوم پایه زیستى در پى داشته است . امروزه نقش فناورى نانو در همه ابعاد روشن است، نانو ذرات و فناورى نانو جداى از مفید بودن و خدمت به محیط زیست، مى توانند داراى خطرات احتمالى نیز باشند، بنابراین باید مسائل مرتبط با ایمنى و خطرات احتمالى همراه با این روش هاى جدید را د ر نظر گرفت .

در سال های اخیر، پیشرفت های سریع علوم و فنون به وی ژه در زمینه فناوری نانو ، تحولاتی بزرگ را در زمینه های پزشکی، کشاورزی، صنعت، محیط زیست و علوم پایه زیستی در پی داشته است . امروزه نقش فناوری نانو در همه ابعاد روشن است، نانو ذرات و فناوری نانو جدای از مفید بودن و خدمت به محیط زیست، می توانند دارای خطرات احتمالی نیز باشند، بنابراین باید مسائل مرتبط با ایمنی و خطرات احتمالی همراه با این روش های جدید را د ر نظر گرفت .
ارزیابی خطرات بالقوه انتقال نانوذرات در طی فرآیند فن و تولید، انباشت و دفع محصولات نانو که هم اکنون در بازار عرضه شده و یا در آینده ارائه خواهد شد،  اهمیت خاصی دارد . امروزه تقریبا تمام مطالعات به بررسی تاثیرات ذرات و مواد نانو بر سلامت انسان و بهداشت محیط زیست توجه دارند . این امر می تواند شامل موا د نانو موجود و حاصل از منابع طبیعی یا احتراق باشد و یا شامل نانو مواد مهندسی شده باشد . نگرانیهای مطرح شده در ارتباط با خطرهای ناشی از نانوذرات بر سلامت، ایمنی و محیط زیست به دلیل پراکنده شدن آنها در محیط است . بر اساس مطالعات اولیه، نانوذرات می توانند از راههای مختلف وارد بدن انسان شوند و از راه جریان خون به اعضای حیاتی بدن دسترسی داشته باشند و باعث آسیب به بافتها و سلولها شوند . در این مقاله ابتدا با معرفی اجمالی نانوذرات، خطرات بالقوه نانوذرات برای سلامتی و بهداشت، ایمنی و مسایل زیست محیطی آنها ذکر شده است .

کلید واژه ها: سایر موارد