حذف رنگ زرد بازی ۲ از آبهای آلوده توسط جذب سطحی بر روی کربن فعال گرانوله با استفاده از سیستم اندازه گیری پیوسته

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسنده سهیل عابر-نظام الدین دانشور- فیروزه حدادی اسفهلان
تاريخ برگزاری ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

در کار پژوهشى حاضر از روش جذب سطحى توسط کربن فعال گرانوله (GAC) با استفاده از سیستم اندازه گیرى پیوسته که یک روش آسان و دقیق تر نسبت به روش نا پیوسته مى باشد، براى حذف رنگ زرد بازى ۲ استفاده شده است. در این تحقیق اثر پارامترهاى مختلف مانند غلظت اولیه آلاینده ، جرم جاذب (GAC)، دما و نیز سینتیک و ترمودینامیک جذبى در شرایط مختلف مورد بررسى قرار گرفت.

در کار پژوهشی حاضر از روش جذب سطحی توسط کربن فعال گرانوله (GAC) با استفاده از سیستم اندازه گیری پیوسته که یک روش آسان و دقیق تر نسبت به روش نا پیوسته می باشد، برای حذف رنگ زرد بازی 2 استفاده شده است. در این تحقیق اثر پارامترهای مختلف مانند غلظت اولیه آلاینده ، جرم جاذب (GAC)، دما و نیز سینتیک و ترمودینامیک جذبی در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به داده های بدست آمده، مشخص شد که با افزایش غلظت اولیه زرد بازی 2، درصد جذب سطحی زرد بازی 2 افزایش، سپس کاهش می یابد. مقدار مصرفی GAC و دما نیز تاثیر مستقیم بر روی مقدار جذب آلاینده دارد. همچنین نتایج نشان داد که جذب سطحی زرد بازی 2 بر رویGAC در اکثر موارد از مدل سینتیکی درجه اول تبعیت می کند و مدل ایزوترم جذبی لانگمویر 1 تطابق بیشتری نسبت به ایزوترم های فروندلیچ، لانگمویر 2 و BET دارد. با توجه به فاکتور جداسازی (01083/0= RL) مشخص شد که جذب سطحی زرد بازی 2 بر روی GAC مطلوب می باشد.

کلید واژه ها: آلاینده ایزوترم ترمودینامیک زمین شناسی زیست محیطی سایر موارد