کاربرد نانوذرات آهن، آهن - نیکل و آهن - پالادیوم در پاکسازی آلاینده های زیست محیطی آب های زیرزمینی

دسته زمین شناسی زیست محیطی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
نویسنده شهریار عامری-کاووس میرعباس زاده- فائزه فلسفی
تاريخ برگزاری ۱۲ شهریور ۱۳۸۷

با توجه به گستره آلاینده هاى زیست محیطى به ویژه حضور ترکیبات کلردار مثل ترى کلرواتیلن، دى کلرواتیلن، پلى فنیل هاى کلروره و ... ناشى از فعالیت هاى صنعتى مى توان از نانوذرات آهن و نیز نانوذرات دوفلزى آهن - نیکل و آهن - پالادیوم جهت رفع این آلودگى ها استفاده نمود .

با توجه به گستره آلاینده های زیست محیطی به ویژه حضور ترکیبات کلردار مثل تری کلرواتیلن، دی کلرواتیلن، پلی فنیل های کلروره و ... ناشی از فعالیت های صنعتی می توان از نانوذرات آهن و نیز نانوذرات دوفلزی آهن - نیکل و آهن - پالادیوم جهت رفع این آلودگی ها استفاده نمود . نانوذرات می توانند به عنوان عامل احیاکننده و کاتالیزور در پاکسازی تعداد زیادی از آلاینده های محیط زیست، عمل کنند . سطح ویژه بالای نانوذرات منجر به واکنش پذیری زیاد و در نتیجه، موثر بودن آن ها در این فرایند می باشد . این مقاله با رجوع به تحقیقات علمی و عملی محدودی که تا به امروز در جهان انجام شده، نشان می دهد که استفاده از این مواد از پتانسیل بسیار خوبی برای رفع آلودگی خاک و آب برخوردار بوده و از نظر اقتصادی نیز به صرفه تر از روش های موجود می باشد .

کلید واژه ها: نانوذراتآهن نانوذراتدوفلزی آلایندههاینفتی فلزاتسنگین زمین شناسی زیست محیطی سایر موارد