سنگ شناسی و سنگ زایی سنگ های آتشفشانی و پلوتونیک ائوسن- الیگوسن نوار ماگمایی البرز غربی- آذربایجان با نگرشی ویژه بر منطقه هشجین

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محسن موید- - سید محمد پور معافی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
سنگ های آتشفشانی ائوسن و الیگوسن به همراه نهشته های آتشفشانی- آواری در طول نوار آتشفشانی- پلوتونیک البرز غربی- آذربایجان، تحت تاثیر توده نفوذی کم عمق به سن الیگوسن قرار گرفته اند و مجموعه فوق توسط نهشته های آهکی بوردیگالین (میوسن زیرین)، با پی کنکلومرایی و با دگر شیبی آذرین پی پوشیده می شود. نفوذ توده های مذکور در نهشته های آتشفشانی و آتشفشانی- کلاستیک ائوسن- الیگوسن در حاشیه رودخانه قزل اوزن در منطقه هشجین منجر به ظهور زون های دگر سانی گرمابی وسیع متعددی شده و کانی سازی های پراکنده ای از عناصر با ارزش همچون Cu, Mn, Fe, Zn, Pb, Au در ارتباط با آنها تشکیل شده است. بررسی های ژئو شیمیایی نشان می دهد که بین ماگماتیسم ائوسن و الیگوسن ارتباط ژنتیکی تنگاتنگی وجود داشته و ماگماتیسم الیگوسن، در حقیقت ادامه آتشفشانی ائوسن بوده است. تشابه ژئو شیمیایی جالبی بین سنگ های آتشفشانی و پلوتونیک الیگوسن به چشم می خورد که حاکی از همخون بودن ماگمای مولد این سنگ ها است. توده های نفوذی مذکور ویژگی گرانیتوئیدی تیپ I حواشی فعال قاره ای را دارا بوده و متعلق به توده های تیپ آندی (پیچر 1987) و هیبرید کمان ماگمایی حاشیه فعال قاره (باربارین، 1990) است و در حقیقت ریشه مخروط های آتشفشانی الیگوسن را در منطقه تشکیل می دهند. با توجه به واقعیات موجود در خصوص تکوین ساختاری پوسته ایران زمین و شواهد میکرو فسیلی موجود در افیولیت ملانژهای شمال غرب کشور، این نوار ماگمایی متعلق به کمان ماگمایی حاشیه فعال قاره ای نبوده و در یک زون پس برخوردی و در حاشیه فعال قاره ای تکوین یافته است.

کلید واژه ها: سایر موارد