سنگ شناسی و سنگ زایی نوار ماگمایی ائوسن- الیگوسن منطقه طارم و ژئو بارومتری توده های نفوذی منطقه

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محسن موید- محمد ولی ولی زاده
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
سنگ های آتشفشانی و آتشفشانی آواری سازند کرج به سن ائوسن، گستره وسیعی از چهار گوش طارم را به خود اختصاص داده اند. لکه های پراکنده ای از سنگ های آتشفشانی الیگوسن با ترکیب تراکی بازالت تا تراکی آندزیت بازالتی و با دگر شیبی زاویه ای اندک نهشته های ائوسن را می پوشاند. مجموعه های فوق توسط توده های نفوذی باتولیتی اپی زون با رخنمون خطی مشخص با روند NW-SE ، مورد تهاجم قرار گرفته اند. سنگ های آتشفشانی ائوسن عمدتاٌ دارای ترکیب بازالتی و آندزی بازالت بوده و توسط انواع مختلف توف ها و ایگنمبریت ها همراهی می شود.
توده های باتولیتی شمال ورقه که در عضو کردکند (ائوسن زیرین) جایگیری کرده اند، در اطراف خود زون های دگرسانی گرمابی وسیعی را ایجاد کرده اند. ولی توده های بخش جنوبی ورقه در نهشته های بالایی سازند کرج (عضو آمند) جایگیری کرده و اغلب فاقد زون های دگرسانی گرمابی وسیع بوده و در همبری آنها، دگرگونی در حد رخساره آلبیت- اپیدوت هورنفلس مشاهده می شود. توده های نفوذی مورد مطالعه جزء انواع I حواشی فعال قاره ای و متعلق به تیپ هیبریدی کمان ماگمایی حاشیه فعال قاره ای (باربارین 1990) هستند. سری ماگمایی سنگ های آتشفشانی و پلوتونیک محدوده مورد مطالعه کالکو آلکالن با پتاسیم بالا و شوشونیتی بوده و از عناصر کمیابی مانند K, Th, Sr, Ba, Rb غنی شده اند. ویژگی های بافتی و کانی شناسی آنها نشانگر حضور فاز بخاری غنی از H2O در ماگمای مولد آنها بوده است.

کلید واژه ها: زنجان