بررسی مراحل مختلف تکوین اسکارن های فشارک (اصفهان)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده بابک وهابی مقدم-حسین معین وزیری
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
منطقه مورد مطالعه در 65 کیلومتری شمال شرق اصفهان واقع شده است. مطالعات سنگ نگاری و روابط پاراژنتیکی کانی های مختلف در اسکارن های فشارک، نشان دهنده سه مرحله تکوین شامل: 1- دگرگونی گرمایی 2- متاسوماتیسم (تراوشی- نشری)، 3- دگرگونی برگشتی است. تجزیه شیمیایی انجام شده بر روی اسکارن های این منطقه بیانگر این واقعیت است که تغییرات ترکیب و کانی شناسی اسکارن ها بیشتر ناشی از ترکیب اولیه سنگ مادر است تا پدیده متاسوماتیسم.

کلید واژه ها: اصفهان