پترولوژی و محیط تکتونیکی گنبد آتشفشانی شمال وندر (شمال‌‌شرق قزوین)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سید محسن حیدری
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳


Petrology and tectonic setting of north Vanadar dome (NE of Qazvin)

Sayed Mohsen Haidary


The studied area is located in the ۳۰ km of the NE of Qazvin and it is a part of South skirt of central Alborz mountains.Igneous rocks especially Karaj paleogene formation are main outcrops in this area. There is a dome like complex of volcanic rocks with the composition of trachy-dacite, dacite, rhyodacite and rhyolite within the tuffs so that these rocks are placed in calc-alkaline in magmatic series and is placed in meta-aluminous portion from aluminum saturation point of view.The results of investigation trace elements, tectonic setting plots and spider plots indicate that the parent magmas of these rocks are related to the subduction in active continental margin.منطقه‌ی مورد مطالعه در فاصله‌ی 30 کیلومتری شمال‌‌شرق شهرستان قزوین واقع شده است و بخشی از دامنه‌ی جنوبی کوه‌های البرز مرکزی می‌باشد. سنگ‌های آذرین به ویژه توف‌های سبز کرج، رخنمون اصلی منطقه را تشکیل می‌دهند. در میان توف‌های این منطقه یک گنبدآتشفشانی با ترکیب تراکی‌داسیت، داسیت، ریوداسیت و ریولیت وجود دارد، این سنگ‌ها از نظر سری‌های ماگمایی، در محدوده‌ی کالکوآلکالن و از نظر میزان اشباع بودن از آلومین در محدوده‌ی متاآلومین واقع شده‌اند.نتایج حاصل از بررسی عناصر کمیاب، نمودارهای تفکیک‌کننده‌ی محیط‌های تکتونیکی و نمودار‌های عنکبوتی نشان‌می‌دهد که ماگماهای تشکیل‌دهنده‌ی سنگ‌های مورد مطالعه در یک محیط فرورانش به وجود آمده و در یک حاشیه‌ی فعال قاره‌ای جایگزین شده‌اند.

کلید واژه ها: سایر موارد