تحلیلی بر ژنز کانیهای رسوبی وتبخیری در جزیره هرمز

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده علی حبیبی ، صدرالدین امینی
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳


With respect to the topography and bed structure, the occurrence of several low temperature minerals has been possible in large pools in Hormoz island. The reason are the favorable physical and chemical conditions like water circulation, magmatic acid rocks, depth, pH, Eh, and suitable temperature and stable environment for the formation of several sedimentary and evaporate minerals. Three factors of volcanic masses with acid and alkaline origin, presence of fluid phase with highly variable chemistry and specific sedimentary environmental conditions are responsible for the creation of this complex. High concentration of Ba and Sr in mineral lattice of different samples reveals the surface environment for mineral formation and similarity of trace elements in dolomites and pyrites indicates the proximity of forming conditions and environments.با توجه به مورفولوژی وساختار بستر حضور کانیها در جزیره هرمز وگود اّبهای وسیع در منطقه یک محیط رسوبی مناسب و اّرام برای حضور چندین کانی دما پایین در کنار هم فراهم اّمده است. علت این رخداد را در مهیا بودن شرایط فیزیکی و شیمیایی مناسبی چون وجود چرخه های ابی, سنگهای ماگمایی اسیدی , عمق ,PH ,EH و دمای مناسب اّب ومحیطی اّرام برای تشکیل انواع کانی های رسوبی و تبخیری می توان جستجو کرد.سه فاکتور توده های ولکانیک با ماهیت اسیدی واّلکالن , حضور فاز سیال همراه با تغییرات پرنوسان شیمیایی وشرایط خاص محیط رسوبی در تشکیل این مجموعه نقش اصلی را ایفا می کند .تمرکز بالای عناصری چون Sr, Ba در شبکه کانی ها ممکن است موّید تشکیل در محیطهای سطحی و تشابه تمرکز عناصر فرعی در دولومیت ها و پیریت ها بیانگر محیط و شرایط تشکیل نزدیک به هم است.

کلید واژه ها: سایر موارد