بررسی‏های پترولوژیکی و ژئوشیمیایی توده آذرین رزگاه،

گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ناصر اشرفی، احمد جهانگیری، محسن مؤید، علی عامری
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳
Pertrological and geochemical investigations of the Razgah intrusion,

Sarab- Eastern Azarbaijan, NW Iran


The Razgah intrusion is located in Alborz-Azarbaijan zone and about ۲۵ Km Sarab city. Formation of these rocks is known as a result of Pernean Orogenic phase. Plutonic, sub-volcanic and volcanic rocks of the study area have emplaced as stocks and dykes, according to field evidence. Field and petrographical investigations indicate that different types of dykes and veins have cut the Razgah intrusion, such as microsyenite, porphiritic microsyenite and etc. Modal composition of the area main rocks are nepheline pseudoleucite monzosyenite and nepheline monzodiorite. The petrographical characteristics of nepheline pseudoleucite monzosyenites (main intrusion) are more complicated than nepheline monzodiorite (northwest of intrusion) which indicate to effect different processes of crystallization during their formation. According to mineralogical and geochemical characteristics the study area rocks belong to K-rich alkaline series and in class of miaskitic nepheline syenites. On the base of discrimination diagrams, tectonic setting of these rocks are «arc related» and «postcollisional arc». Enrichment of these rocks from incompatible elements such as K, Rb, Th, U are probably as a result of mantle metasomatism by fossil subduction of Neotethys oceanic crust.

توده آذرین رزگاه حدود 25 کیلومتری شهرستان سراب و در زون البرز- آذربایجان قرار دارد. تشکیل این توده را به فاز کوهزایی پیرنئن نسبت داده‏اند. شواهد صحرایی نشانگر وجود سنگ‏های آذرین پلوتونیک، ساب‏ولکانیک و ولکانیک به صورت استوک و دایک در منطقه‏ مورد مطالعه است. بررسیهای صحرایی و پتروگرافی نشان می‏دهد که انواع مختلف دایک‏ها و رگه‏ها از قبیل میکروسینیت، میکروسینیت پورفیری و غیره توده‏ آذرین رزگاه را قطع کرده‏اند. ترکیب مودال سنگ‏های اصلی منطقه، نفلین سودولوسیت مونزوسینیت و نفلین مونزودیوریت است. ویژگی‏های پتروگرافی سنگ‏های نفلین سودولوسیت مونزوسینیت، که بخش عمده سنگهای منطقه را تشکیل می‏دهد، پیچیده‏تر از سنگهای بخش شمال‏غربی (نفلین مونزودیوریت) بوده و نشانگر نفش فرایندهای مختلف تبلور در مدت تشکیل آنها می‏باشد. بررسیها نشان می‏دهد که بین دو بخش مذکور رابطه تبلور تفریقی وجود دارد. براساس مشخصات کانی‏شناسی و ژئوشیمیایی، سنگ‏های منطقه مورد مطالعه دارای سری ماگمایی آلکالن غنی از پتاسیم بوده و جزو نفلین سینیت‏های میاشکایتیک محسوب می‏شوند. براساس ویژگیهای ژئوشیمیایی، محیط تکتونیکی این سنگها »مرتبط با قوس« و » قوس بعد از تصادم« می‏باشد. غنی‏شدگی ماگمای سازنده سنگهای مورد مطالعه از عناصر ناسازگار از قبیل K, Rb, Th, U احتمالاً حاصل فرایند متاسوماتیسم گوشته توسط فرورانش فسیل پوسته اقیانوسی نئوتتیس است.


کلید واژه ها: سایر موارد