مطالعه کانی شناسی توده های گرانیتوئیدی جنوب دامغان با استفاده از دستگاه الکترون مایکروپروب

گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده قاسم قربانی, منصور وثوقی عابدینی ، سید محمد پورمعافی ، <br>محمد هاشم امامی,حبیب الله قاسمی<br>
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳

Magmatic belt of south of Damghan includes some post-Eocene plutons that mainly have intruded into the Eocene volcanic rocks . Based on results of electron microprobe analyses , amphibole minerals present in these bodies , according to Leake are ploted in the field of calcic amphiboles and show Actinolite , Actinolite-Hornblende and Magnesio hornblende composition . Pyroxenes , according to Morimoto are ploted in the field of calcic pyroxenes and show Augite and Diopside composition . Plagioclases show a wide spectrum composition of Oligoclase to Labradorite . Alkali Feldspars are mainly Orthoclase . Based on Fe/(Fe+Mg) ratio vs AlIV , Biotites also show Annite to Phlogopite composition .

نوار ماگمایی جنوب دامغان دارای چندین توده نفوذی بعد از ائوسن است که عمدتاً به داخل سنگ های ولکانیکی ائوسن نفوذ کرده اند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه الکترون مایکروپروب ، کانی های آمفیبول موجود در این توده ها بر اساس تقسیم بندی لیک در قلمرو کلسیک واقع شده و از نوع اکتینولیت ، اکتینولیت - هورنبلند و مگنزیوهورنبلند می باشند‍. پیروکسن ها بر پایه روش موریموتو در قلمرو کلسیک واقع می شوند و دارای ترکیب اوژیت و دیوپسید هستند . پلاژیوکلازها دارای طیف ترکیبی وسیعی از اولیگوکلاز تا لابرادوریت بوده و آلکالی فلدسپارها عمدتاً از نوع ارتوکلاز تعیین شده اند.ترکیب بیوتیت ها نیز بر پایه نسبت Fe/(Fe+Mg)در برابرAlIV از نوع آنیت و فلوگوپیت می باشند.


کلید واژه ها: سمنان