طبقه بندی و بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای بنائی غیر مسلح و مزایای مقاوم سازی آنها با کمک الیاف پلیمری مسلح شده

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده منصور قلعه نوی-محسن راشکی-مهدی رستمیان
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:بخش عمده ای از ساختمان های موجود د رکشور را بناهای آجری تشکیل می دهند، بررسی تاریخچه و گزارشات زلزله های کشور نشان می دهد که وقوع زمین لرزه های مخرب هرچند سال یکبار، خرابی ها و تلفات جانی فراوانی را به همراه داشته است که ساختمان های بنایی غیر مسلح بیشترین سهم را در این میان داشته اند. عدم شکل پذیری سازه های بنایی و عملکردد نامناسب سازه در برابر فشار و خمش حاصل از زلزله و همچنین ضعف های اجرایی، ساکنان این بناها را در مناطق زلزله خیز در معرض خطر جدی قرا رداده است. در این مطالعه عملکرد ساختمان های بنایی غیر مسلح در برابر زلزله مورد بررسی قرا رگرفته و به نقاط آسیب پذیر و نحوه گسیختگی های احتمالی اشاره شده است در ادامه مزایای استفاده از الیاف پلیمری مسلح شده (FRP) به منظور مقاوم سازی این سازه ها و تاثیر آنها بر بهبود عملکرد لرزه ای این سازه ها آورده شده است.

کلید واژه ها: زلزله سازه پلیمر مقاومسازی مقالات جنبی