منشاء توده های نفوذی الیوین- کلینوپیروکسنیت در مجموعه اولترامافیک – مافیک کوه شاه در شمال غرب کهنوج (استان کرمان)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده حمید احمدی پور- جمشید شهاب پور
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳

Genesis of olivine clinopyroxenite intrusives of Kuh shah ultramafic-mafic complex in north-west of Kahnuj (Kerman province)

Hamid Ahmadipour, Jamshid Shahabpour


Kuh shah ultramafic – mafic complex is located in the north-west of Kahnuj (Kerman province). This complex consist of dunite, harzburgite and altered gabbros. Dunites and harzburgites have been invaded by numerous olivine-clinopyroxenite veins and dykes. Textural and mineral chemistry investigations on dunites and harzburgites reveal that they are relatively depleted and belong to the mantle, whereas the texture and chemical composition of clinopyroxene and olivine from olivine-clinopyroxenite are very different from those of the host rocks and indicate that these intrusives have been crystallized from ascending melts in mantle conditions. Like the similar ones in other ultramafic complexes in the world , olivine-clinopyroxenite intrusives of Kuhshah have been crystallized from mafic melts. The melts have been generated in the deeper levels of the mantle, then they ascend to the shallower depths, and produce olivine- clinopyroxenites and metasomatize the host rocks.توده اولترامافیک – مافیک کوه شاه درشمال غرب شهرستان کهنوج ( استان کرمان) واقع شده و حاوی دونیت، هارزبورژیت و گابرو است. دونیت ها و هارزبورژیت ها توسط رگه ها و دایکهایی از جنس الیوین- کلینوپیروکسنیت قطع شده اند. مطالعه بافت ها ،ساخت ها و شیمی کانیهای موجود دردونیت ها وهارزبورژیت ها نشانه منشاء گوشته ای برای آنهاست. بافت وترکیب کلینوپیروکسن ها والیوین های موجود درتوده های نفوذی الیوین کلینوپیروکسنیت تفاوت محسوسی با ترکیب همین کانیها درسنگ های میزبان داشته و نشانه تبلورآنها ازمذاب های بالارو درمحیط گوشته ای است. مقایسه ترکیب شیمیایی کانیهای موجود درالیوین - کلینوپیروکسنیت ها با انواع مشابه درتوده های اولترامافیک گوشته ای مناطق مختلف جهان نشان میدهد که این سنگها از یک مذاب متبلورشده اند که دربخشهای عمیق گوشته ایجاد وضمن صعود به سمت بالا، دربخشهای کم عمق تر گوشته، متبلور و آن بخشها را متاسوماتیزه کرده است.

کلید واژه ها: کرمان