مدل ژنتیکی تشکیل اسکارنهای بی متاسوماتیک

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده سید احمد مظاهری
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳

Genetic Model Formation of Bimetasomatic Skarns

Mazaheri, S. A.

Abstract:

The Maruland south Skarn association at NSW, Astralia is related to Marulan Batholith intrusion. A small sulfide deposit has occurred along the southern contact of I- type granodiorite adjacent late- Silurian Bangonia limestone. The Maulan South skarns have formed during two different T-t paths stages. At first stage (high temperature prograde) the calcic limestone has replaced by garnet- CPX, Wollastonite, Vessuvianite and subordinate Quartz, Plagioclase, Pyrrhotite, F-bearing Sphene and Epidote. The second stage (Low temperature retrograde) characterized by Scattered hydroxide silicates, such az Prehnite and Flourappophylite, subordinate minerals and calcite, quartz and crosscutting sulfide-veins (mainly Pyrite and Chalcopyrite). The first stage mineral associations are superimposed by the second stage minerals. This type of skarn is very well illustrated mineralogically and geochemically a reduction environment of W- skarns and Au- skarns. The geochemistry of exoskarns shows that many elements are added to the primary pure limestone. Very small amount of K, Na and Rb are transferred as well. Mass balance calculation at content volume indicates that CO۲, Ca and Sr are subtracted from the parent limestone.

مجموعه اسکارنی مارولن جنوبی واقع در ایالات نیوساوث ولز استرالیایکی از توده های اسکارنی مربوط به باتولیت مارولن می باشد که به صورت یک نهشت کوچک سولفیدار در طول مرز جنوبی گرانودیوریت های نوع I گلن راک در قسمت پایینی سنگ آهک های بانگونیا با سن سیلورین پسین، به وجود آمده است. اسکارن های مارولن جنوبی طی دو مرحله مختلف حرارتی-زمانی تشکیل شده اند. در مرحله اول، مرحله درجه حرارت بالا (فاز پیشرونده)، سنگ آهک های کلسیتی توسط گارنت کلینوپیروکسن، ولاستونیت، وزوویان و مقادیر فرعی کوارتز، پلاژیوکلاز، پیروتیت،اسفن F دار واپیدوت جانشین شده اند.مرحله دوم، یامرحله درجه حرارت پایین(فاز پسرونده) با تشکیل سیلیکاتهای آبدار پراکنده (همچون پرهنیت و فلور آپوفیلیت)،کلسیت، کوارتز و نیز رگه های قطع کننده سولفیدی (کالکوپیریت و پیریت) مشخص می گردند که مجموعه مینرالی اولیه را می پوشاند. این اسکارن از نظر مینرالوژیکی و ژئوشیمیایی محیط احیائی اسکارن های تنگستن یا طلا را به نمایش می گذارد. ژئوشیمی اگزواسکارن نشان می دهد که بسیاری از عناصر به سنگ آهک خالص اولیه اضافه شده اند. از جمله این عناصر می توان Cu, REE, Mn, S, Zn, Zr, Fe, Al را نام برد. مقادیر قابل اغماضی از K, Na, Rb نیز منتقل شده اند و سنگ آهک اولیه CO2 از دست داده است. از دست دادن Ca و Sr از سنگ مادر آهکی توسط محاسبات تعادل جرمی (Mass Balance) در حجم ثابت به اثبات رسیده است.

کلید واژه ها: سایر موارد