تعیین پارامترهای لرزه ای چلیک های فضاکار تحت بارهای دینامیکی زلزله

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده محمود لایق رفعت-منصور قلعه نوی-غلامرضا توکلی
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:مدتها تصور می شد که سازه های فضاکار، به دلیل داشتن وزن کم در زلزله آسیب پذیر نیستند. با این حال رخدادهای زلزله که درکوبه ژاپن به سال 1995 نشان داد که نباید آن ها را مصون پنداشت . بنابراین هدف از این مقاله بررسی ضریب رفتار و شکل پذیری چلیک های فضاکار تحت بارهای دینامیکی زلزله می باشد. این ضرایب که نشان دهنده عملکرد لرزه ای سازه و قابلیت جذب انرژی آن است، که در طراحی سازه هاعامل مهم و تعیین کننده ای به شمار می رود. بنابراین در این تحقیق ابتدا سازه ها تحت آنالیز بار افزون قرار گرفته و منحنی ظرفیت آن را رسم می کرده، و سپس همان چلیک ها تحت شتابنگاشت قائم زلزله های بم، ناغان و السنترو مورد تحلیل دینامیکی غیر خطی قرار گیرند که از آن نتایج منحنی های نیرو – تغییر مکان (منحنی ظرفیت سازه) به دست می اید و با استفاده از شیوه های ارائه شده شکل پذیری و ضریب رفتار به دو روش را محاسبه میشوند.

کلید واژه ها: زلزله دینامیک آنالیز سازه مقالات جنبی