تحلیل و بهینه سازی صفحات کامپوزیت با استفاده از روش بدون شبکه EFG و روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمدرضا قاسمی-سهیل محمدی-امیر بهشاد
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:ابتدا توابع شکل حداقل مربعات متحرک (MLS) برای تقریب جابه جایی گرهی شرح داده می شود. سپس روش بدون المان گالرکین (EFG) و شیوه استفاده از آن در تحلیل صفحات ایزوتروپ و کامپوزیت توضیح داده شده است . ممانهای حداکثر ناشی از اعمال بارهای متمرکز بر روی صفحه که با روش EFG محاسبه شده اند، به عنوان ورودی های برنامه بهینه ساز مورد استفاده قرار می گیرند. درنهایت صفحات کامپوزیت با تعداد لایه های مختلف با روش الگوریتم ژنتیک بهینه می شوند.

کلید واژه ها: الگوریتمژنتیک کامپوزیت ایزوتروپ مقالات جنبی