پتروگرافی و ژئوشیمی دایک های صفحه ای در افیولیت نائین

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده فاطمه رحمانی، موسی نقره ئیان ، محمود خلیلی ، محمد علی مکی زاده
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳

Petropraphy and geochemistry of sheeted dykes in Nain ophiolite (central Iran)

F. Rahmani , M. Noghreyan , M. Khalili ,

M. A. Mackizadeh


The sheeted dikes forms an important section of Nain ophiolitic sequence.The petrographic studies show that dikes contain basaltic (doleritic), quartz dolerite , andesite, and dacite. The predominante texture is intergranular, intersertal and porphyroid. Primary minerals of dolerites are plagioclase, clinopyroxene and opaque. Quartz dolerites have primary amphibole and quartz too. Due to alteration, these rocks are metamorphosed into green schist facies. As the result of this process, primary minerals are changed into epidote, chlorite, albite, tremolite- actinolite, quartz and sphene. Clinopyroxene is minor mineral in andesites, and dacites are without clinopyroxene. The geochemical studies show that Theire magma is subalkalin type (low potassium tholeites). The plotted samples in different geochemical discrimination diagrams occur in island arc basalts field. The chondrite- normalized HFS and LIL elements show enrichment, but LIL elements are more abundante that reflectes alteration. The chondrite- normalized REE patterns of these rocks show enrichment, these patterns are only slightly HREE enriched. The prymative mantle- normalized REE patterns are similar to chondrite but have a negative anomalies for Nd.

دایک های صفحه ای بخش مهمی از سکانس افیولیتی شمال نائین را تشکیل می دهند. مطالعات پتروگرافی نشان می دهد که سنگ های سازنده این دایک ها دارای ترکیب بازالتی ( دلریتی )، دلریت کوارتزدار، آندزیت و داسیت هستند. بافت غالب این سنگ ها اینترگرانولار، اینترسرتال و پورفیروئید است. کانی های اولیه دلریت ها شامل پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن و اپاک است. دلریت های کوارتز دار علاوه بر کانی های فوق آمفیبول اولیه وکوارتز دارند. اکثر سنگها در اثر آلتراسیون تا حد رخساره شیست سبز دگرسان شده اند که در نتیجه آن کانیهای اولیه به مجموعه کانیهای اپیدوت، کلریت، آلبیت، ترمولیت- اکتینولیت، اپاک، کوارتز و اسفن تبدیل شده اند. در دایک های آندزیتی کلینوپیروکسن کانی فرعی است و داسیت ها فاقد کلینوپیروکسن هستند.مطالعات ژئوشیمیایی نشان می دهد که ماگمای سازنده این سنگ ها از نوع ساب آلکالن ) سری تولئیت کم پتاسیم) است. نمونه های قرارداده شده در دیاگرام های ژئوشیمیایی مختلف اکثرا در محدوده تولئیت جزایر قوسی قرار می گیرند. الگوی نورمالیز شده عناصر HFS و LIL نسبت گوشته غنی شدگی را برای هر دو نشان می دهد ولی غنی شدگی درعناصرLIL بیشتر است که می تواند ناشی از تأثیر آلتراسیون باشد. الگوی نورمالیز شده REE این سنگ ها نسبت به کندریت غنی شدگی نشان می دهد وبرای HREE ها بیشتر ازLREE ها است. الگوی نورمالیز شده REE این سنگ ها نسبت به گوشته نیز همانند کندریت است با این تفاوت که یک آنومالی کوچک منفی در Nd نشان می دهد.

کلید واژه ها: سایر موارد