بررسی رفتار سازه های فضاکار به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمود لایق رفعت-ایمان محسنی-منصور قلعه نوی
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:مدتها تصور می شد که سازه های فضاکار، به دلیل داشتن وزن کم در زلزله آسیب پذیر نیستند. با این حال رخدادهای زلزله که درکوبه ژاپن به سال 1995 نشان داد که نباید آن ها را مصون پنداشت با توجه به این مطلب برای ارزیابی اثر زلزله بر رفتار سازه های فضاکار چلیکی، تعدادی از این سازه ها را با دهانه ها و ارتفاع های مختلف تحت آنالیز تاریخچه زمانی قرار داده می شود. چون این تحلیل می تواند دید بهتری از عملکرد یک سازه در طول زمان زلزله بدهد. بنابراین در این تحقیق ابتدا سازه ها تحت آنالیز بار افزون قرار گرفته حداکثر جابجایی نقطه اوج سازه چلیک که معرف تغییر شکل ناپایداری می باشد. محاسبه و سپس این سقف ها تحت شتاب قائم زلزله های بم، ناغان و السنترو مورد تحلیل دینامیکی غیر خطی قرار گیرند. که از بررسی جابجایی های و مقایسه با تغییر شکل مجاز آیین و سایر پارامترهای موثر می توان به علمکرد این سازه ها در زلزله پی برد.

کلید واژه ها: زلزله سازه دینامیک مقالات جنبی