بررسی تاثیر دیوارهای برشی فولادی در تقویت ساختمانهای موجود

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده شاهین آتش بند-فریبرز ناطق الهی
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:به علت شباهت دیوارهای برشی فولادی به تیر ورقها، مطالعات انجام شده در مورد تیر ورقها پایه ای برای مدل سازی دیوارهای برشی فولادی برای انجام تحلیل های ساده گردید. اولین بار توربرن مدل ساده ای را برای پیش بینی ظرفیت نهایی دیوارهای برشی فولادی نازک بر طبق مطالعات تحلیلی ارائه نمود که در مدل او پانل با تعدادی عضو خرپایی مورب در امتداد میدان کششی ایجاد شده جایگزین می گشت که زاویه میدان کششی ایجاد شده وابست به سختی تیر و ستونهای اطراف و ضخامت ورق بود. بعدها محققان دیگری در این زمینه مطالعاتی انجام دادند که دکتر صبوری قمی از مله کسانی است که روند طراحی دیوار برشی فولادی را ارائه نموده است. در اینجا ابتدا با استفاده از تئوری طراحی وی، دیوارهای برشی فولادی برا ی 5 ساختمان غیر مقاوم در برابر بار جانبی طراحی گردید و سپس با توجه به ضخامت کم ورقها و امکان ایجاد میدان کششی قطری، با استفاده از روش نوارهای مورب توربرن ورقها در برنامه ETABS مدل گردد و ورق و قابها به طور همزمان مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج بدست آمده شامل کاهش تغییر مکان نسبی طبقات و تنشهای مجاز در ساختمان های فوق، حاکی از عملکرد مناسب این سیستم و اقتصادی بودن آن می باشد.

کلید واژه ها: مدلسازی تنش مقالات جنبی