بررسی تاثیر پارامترهای هندسی در پاسخ دینامیکی دیوار حائل طره ای در حالت اشباع در شرایط زهکشی نشده

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مسعود اولی پور -محمدرضا فلاحت
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:در هنگام طراحی دیوارحائل، باید ابعاد اولیه ای برای آن حدس زده شود و با انجام کنترلهای پایداری این ابعاد باید انقدر تغییر یابد تاشرایط مناسب حاصل گردد. در شرایط دینامیکی رفتار این دیواره ها به مشخصات هندسی و مکانیکی خاک و دیوار، اثرات اندر کنش خاک و دیوار و همچنین طبیعت حرکات ورودی به عنوان عوامل دینامیکی بستگی دارد. در این مقاله تاثیر پارامترهای هندسی نظیر ، ارتفاع، عرض ، پنجه ، ضخامت و موقعیت کلید برشی در پاسخ دینامیکی و فشار آب حفره ای در پنجه با استفاده از نرم افزار المان محدود plaxisv8,2 تحت اثر زلزله upland 1990 بررسی شده است. بدین منظور برای دیوار حائل طره ای رفتار بصورت الاستیک و برای خاک مدل الاستوپلاستیک موهر- کولمب در نظر گرفته شده است. مرزهای جاذب انر ژی نیز در طرفین توده خاک به منظور ارضاء شرایط جذبی انرژی ناشی از امواج فشاری و برشی در مدل بکار برده شده است.

کلید واژه ها: زهکشی مدلالاستوپلاستیک دیوارحائل زلزله مقالات جنبی