بررسی ارضای عملکرد آستانه فروریزش در استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش سوم

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علیرضا فاروقی
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:آنچنانکه می دانیم عملکرد ساختمان عبارت است از حد خرابی که استفاده یا پایداری سازه را در سطح مورد نظر ارضا کند . این سطوح برای اعضای سازه ای عبارتند از عملکرد استف اده بی وقفه ، ایمنی جانی و آستانه فروریزش . دید و هدف استاندارد 2800 ویرایش سوم این است که سازه های با درجه اهمیت و شکل پذیری متوسط سطح عملکرد ایمنی جانی را برآورده کنند . هدف این آیین نامه بررسی مفهومی امکان ارضای سطوح عملکرد پایین تر در سطوح خطر بالاتر با بررسی فرضیات استاندارد 2800 است

کلید واژه ها: سازه فروریزش زلزله مقالات جنبی