پترولوژی پلاژیوگرانیتها و سنگهای خروجی وابسته در افیولیت نائین (ایران مرکزی)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده فاطمه رحمانی، موسی نقره ئیان ، محمود خلیلی ، محمد علی مکی زاده
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳

Petrology of the plagiogranites and dependent extrusive rocks in Nain ophiolite (central Iran)

F. Rahmani , M. Noghreyan , M. Khalili , M. A. Mackizadeh


Plagiogranites are common members of eastern Mediterranean type ophiolites that have important role in understanding the tectonic setting of ophiolitic rocks. Plagiogranites occur as intrusive mass and dike in Nain ophiolitic sequence.The Plagiogranite dikes are probably feeder of extrusive rhyolites that occur in above sheeted dykes. The petrographic studies show that these rocks are trondhjemite and contain quartz and plagioclase. Amphibole is accessory mineral of these rocks. Theire magma is subalcaline type (low potassium tholeites). In common with other Neotethyan plagiogranites ,they have features to both volcanic arc and ocean ridge granites. Geochemically, there is complete overlap between intrusive trondhjemites and extrusive rhyolites, which are characterized by (ocean ridge granites- normalized) low HFS element contents with small negative Nb- Ta anomalies and variably enhanced LIL element abundances. The chondrite- normalized REE pattern of these rocks show depletion in Eu.The petrographic studies, characteristic geochemistry, and REE normalized patterns show that Nain plagiogranites were formed by exterme fractionation of gabbroic liquid.


پلاژیوگرانیتها یکی از واحد های معمول افیولیتهای نوع مدیترانه شرقی هستند که نقش مهمی در تعیین موقعیت تکتونیکی سنگهای افیولیتی دارند. در سکانس افیولیتی نائین پلاژیوگرانیتهای به دو شکل توده نفوذی و دایک دیده می شوند. دایکهای پلاژیوگرانیتی احتمالا تغذیه کننده ریولیتهایی هستند که در بخش فوقانی دایک های صفحه ای قرار دارند. مطالعات پتروگرافی نشان می دهد که این سنگها ترونجمیت بوده و اساسا از کوارتز و پلاژیوکلاز تشکیل شده اند و هورنبلند سبز کانی فرعی این سنگ ها است . ماگمای سازنده این سنگها از نوع ساب آلکالن (سری تولئیت کم پتاسیم) است. همانند دیگر پلاژیوگرانیتهای افیولیتهای نئوتتیس نمونه پلاژیوگرانیت نائین نیز طرحی مشابه با گرانیتهای قوس آتشفشانی وگرانیتهای پشته- های میان اقیانوسی دارد. از نظر ژئوشیمیایی صفات کاملا مشترکی بین ترونجمیت ها و ریولیت ها وجود دارد.الگوی نورمالیز شده عناصر HFS و LIL نسبت به گرانیتهای پشته های میان اقیانوسی مقادیر کم عناصر HFS با آنومالی منفی کوچک Nb- Taو غنی شدگی در بعضی ازLIL را برای ریولیت ها وترونجمیت ها نشان می دهد. الگوی نورمالیز شده REE این سنگ ها نسبت به کندریت یک تهی شدگی مشابه را درEu نشان می دهد. مطالعات پتروگرافی، خصوصیات ژئوشیمیایی و الگوی نرمالیز شده REE نشان می دهد که پلاژیوگرانیت نائین در اثر تفریق بلوری یک مذاب گابرویی درست شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد