بررسی اجرای تونل های مترو در خاکهای فروریزشی (مطالعه موردی: احداث تونل مترو کرمان)

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده رضا رحمان نژاد-محمدعلی ابراهیمی-مهناز جهانیار مقدم
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:با توجه به توسعه رو زافزون و هزینه های بالای ساخت سازه های زیر زمینی و نیز اهمیت آنها در شبکه حمل و نقل بین شهری و داخل شهری و خطرات ناشی از آسیب دیدگی آنها، لازم است که نحوه احداث آنها به دقت مورد بررسی قرار گیرد. شرایط موجود در مناطق آب و هوایی خشک و نیمه خشک ، غالبا باعث تشکیل خاکهای فرو ریزشی مساله ساز می شود از طرفی یکی از نتایج توسعه شهر نشینی در مناطق خشک، افزایش میزان رطوبت خاک منطقه است، که با توجه به تغییرات ناشی از این مساله در در سطح و رژیم آب زیر زمینی، تغییر کارایی و عملکردخاکهای خشک حساس به رطوبت یا به عبارتی خاکهای رمبنده، مساله ای بحرانی در توسعه شهر سازی در اینگونه مناطق است. تحقیق حاضر به منظور بررسی امکان پذیری احداث تونل مترو در شهر کرمان، با در نظر گرفتن مشکلات خاک ساختگاه شهر کرمان و همچنین بررسی روشهای پیشنهادی برای حفر تونل در خاکهای فروریزشی (رمبنده) انجام گرفته است، بطوریکه یکی از اهداف آن ارائه روشی چند منظوره برای براورده شدن معیارهای ایمنی، اقتصادی، توسعه پذیری و ... می باشد.

کلید واژه ها: کرمان تونل سازه خاک مقالات جنبی