بررسی اثر p-delta بر قاب بادبندی واگرا هنگام وقوع زلزله

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمود میری-منصور قلعه نوی-مهدی طارقی
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:در سیستم قاب خمشی بعلت تغییر مکانهای زیاد اثرات p-D باید در نظر گرفته شود. اما در سیستم قاب بادبندی هم مرکز بعلت تغییر مکانهای ناچیز بطور معمول از اثرات p-delta صرفنظر می شود. اثر p-delta بر روی قابهای بادبندی واگرا که تغییر مکانی در حد واسط بین دو سیستم فوق ارائه می نماید موضوع بحث این مقاله است.
بدین منظور یک قاب بادبندی واگرا (
k) شکل 20 طبقه یک دهانه که به کمک برنامه های pushover , Sap2000 مدل شده و تکنیکهای خطی و غیر خطی بر روی آن انجام گرفته است. با توجه به تحلیلهای صورت گرفته منحنی های نسبت تغییر مکان به ارتفاع کل سازه (U/h) برای نسبت مجموع نیروی های جانبی به مجموع نیروهای قائم طبقات (SV-SP) در نسبت های مختلف برای دو حالت و با و بدون در نظر اثرات P-D با یکدیگر رسم شده است. در این مقاله مشخص گردید با افزایش (SV-SP) تغییر مکان در حالت در نظر گرفتن اثر P-D بیشتر از حالت بدون در نظر گرفتن اثر P-D است و این حالت افزایش تغییر مکان با افزایش مقدار (e/l) نیز نسبتا افزایش می یابد.

کلید واژه ها: قابخمشی زلزله سازه مقالات جنبی