بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های شهر دورود

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
نویسنده عبدالرضا آسترکی-فائزه فلاح
تاريخ برگزاری ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

خلاصه مقاله:این مقاله نتیجه یک پژوهش در زمینه وضعیت آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های شهر دورود است. در این پژوهش نواحی و محلات مختلف شهر از نظر خصوصیات لرزه خیزی، زمین شناسی، و ساخت و سازمورد بررسی قرار گرفت. در هر ناحیه و محله فرم هایی بر اساس روش اسیب پذیری آریا تهیه و با مراجعه و بررسی ساختمان ها، این فرم تکمیل شدند. سپس بر اساس روش آسیب پذیر آریا ضریب خسارت برای هر کدام از ساختمان ها محاسبه و نتایج به دست آمده مورد بحث و بررسی قرار گرفت که این نتایج به صورت نمودارهایی، میزان آسیب ساختمان های شهر دورود را در محلات و نواحی مختلف به هنگام وقوع زمین لرزه با شدت های مختلف نشان میدهد.

کلید واژه ها: دورود آسیبپذیری ساختمان زلزله مقالات جنبی