سنگشناسی توده آتشفشانی زئولیت دار جنوب کهریزک (جنوب تهران) با نگرشی به منشاءآنالسیم

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده فرامرزطوطی،کمال الدین بازرگانی گیلانی و سیما یزدانی
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳

Petrography of volcanic rocks of south Kahrizak (south Tehran) with an overview to Analcime genesis.


Tertiary Zeolite bearing volcanic series in south Kahrizak(south Tehran) vary greatly in chemical composition from basic to acid with a silica content between % ۴۵ to %۶۹ . These rocks are consisting of basalt, trachy-andesite to dacite and are mainly located in the calc-alkaline domain. Petrographic evidences show the nonequilibrium condition between melt and crystal during magma cooling and crystallization. Moreover, andesitic rocks are highly altered and contain Zeolite, Analcime, and a few other hydrothermal and secondary minerals. The source and genesis of these minerals are a controversial issue, whereas, the SEM study of some analcime crystals reveals a hydrothermal source for them.در چهل کیلومتری جنوب تهران (جنوب کهریزک) ولکانیک های اسیدی تا بازیک حاوی زئولیت و آنالیسم به سن ائوسن رخنمون دارند. این ولکانیک ها متعلق به سری کالک – آلکالن و از نوع بازالت، تراکی آندزیت تا داسیت می باشند و ترکیب شیمیایی تقریباً وسیعی دارند (45 تا 69درصد وزنی SiO2). شواهد پتروگرافی حاکی از عدم تعادل بین ماده مذاب و بلور در هنگام تبلور کانی می باشد. همچنین برای آنالیسم منشأهای متفاوتی (هیدروترمالی، جانشینی، دیاژنتیک) در نظر گرفته شده، مطالعه بر روی آنالیسم های موجود در سنگهای آتشفشانی منطقه مؤید منشاءهای هیدروترمالی آنها می باشد.

کلید واژه ها: تهران