کاربرد بیوتیت در تعیین جایگاه تکتونیکی گرانیتوئیدهای ملایر

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده فریبرز مسعودی ، امیرعلی طباخ شعبانی، فروغ معظمی گودرزی، <br>زهرا حسین پور<br>
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳Biotite application in characterization of tectonic setting of Malayer granitoieds

F. Masoudi, A. A. Tabakh Shabani, F. Moazami Goodarzi, Z. Hosienpour


Biotit is the dominant ferromagnesian mineral in granitic rocks. In recent years, in addition to whole rock analyses, analyzed biotites are used in granitoied petrogenezes study and the amount of iron, magnesium and aluminum of biotite in granitic rocks can be applied as indicator for determination of tectonic setting of granitoied.Granitoids are present in Malayer region in Sanandaj-Sirjan zone. Biotite is one of the main minerals of monsodiorites and syenodiorites. In this study biotites have been analyesd to investigate the origin and tectonic setting of the pluton.Point analyses of biotite indicate that monsodiorites and syenodiorites are peraluminous. Using the petrogenetic diagrams based on biotite analyses, intrusive rocks in Malayer region were formed from calc-alkaline S type magma with P type characteristics. P type rocks are formed in the collision area.

بیوتیت کانی فرومنیزین غالب درسنگ های گرانیتی است. در سالهای اخیر علاوه بر آنالیز کل سنگ، آنالیز بیوتیت نیز در تعیین پتروژنز گرانیتوئیدها استفاده شده است و میزان آهن، منیزیم و آلومینیم کانی بیوتیت در سنگ های گرانیتی می‌تواند به عنوان شاخصی برای تعیین محیط تکتونیکی این سنگها به کار برده شود.

گرانیتوئیدها در منطقه ملایر در زون سنندج – سیرجان رخنمون دارند. بیوتیت از کانی های اصلی مونزودیوریتها و سینودیوریتهای منطقه است و در این تحقیق با آنالیز نقطه ای این کانی نوع ماگما و محیط تکتونیکی سازنده توده های گرانیتی ملایر بررسی شده است. با استفاده از نتایج آنالیز نقطه ای بیوتیت ها در نمودارهای تمایز تکتونیکی بیوتیت ها مشخص شد، که توده های مونزوگرانیتی و سینوگرانیتی منطقه در پهنه P قرار می گیرند. پهنه P حاوی سنگهای پرآلومین و نشان دهنده گرانیتهای نوع S و محیط برخوردی است.

کلید واژه ها: سایر موارد