ایزوتوپ های پایدار در آب های موجود در کوه آتشفشانی تفتان

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد بومری
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳

Stable isotopes in water from Taftan volcanic Mount

Mohammad Boomeri

Taftan stratovolcano is located about ۱۰۰ km south-southeast of Zahedan in Sistan and Baluchestan province. This Quaternary stratovolcano mainly composed of pyroclastic deposits and andesitic, dacitic and rhyolitic lava flows. These rocks locally were extensively altered by hydrothermal waters. The Taftan volcano is now in a very active fumaroles stage. At the main summit and some flanks of the volcano there are many active fumaroles vents and a few hot springs. Gas emissions and fumaroles, warm springs and extensive alteration zones in Taftan volcano are indicative of an active geothermal field and economic mineralization. Four samples from warm springs and river waters in the volcano were analyzed in Japan to determine their stable isotopes and chemical composition. D and ۱۸O values of the river waters are –۳۰.۰ and –۳۵.۰ per mil and–۵.۴ and –۶.۴ per mil, respectively. D and ۱۸O values of the warm springs are –۲۵.۰ and –۲۶.۰ per mil and–۲.۰ and –۲.۰ per mil, respectively. D and ۱۸O values of the river waters almost fall on MWL whileD and ۱۸O values of the warm springs are haveir and show shift from MWL. Our studies show that higher values of D and ۱۸O in the warm springs in the Taftan volcano are due to subsurface evaporation.کوه آتشفشانی تفتان در 100 کیلومتری جنوب-جنوب شرق زاهدان در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. این کوه که یک استراتو ولکانو است طی کواترنر فعال بوده است و هنوز بخارات و گازهای گوگردی از آن خارج می شوند. علاو ه براین معدودی چشمه آب گرم نیز دربعضی از دامنه ها ودر قله این اتشفشان دیده می شوند. کوه تفتان عمدتاَ از سنگهای پیروکلاستیکی همراه با گدازه های آندزیتی و داسیتی و ریولیتی تشکیل شده است. بخش زیادی از این سنگ ها شدیدا دچار دگرسانی گرمابی شده اند. خروج گاز، وجود چشمه های آب گرم، مناطق گسترده دگرسانی در کوه تفتان حاکی از وجود میدان زمین گرمایی فعال وکانی سازی اقتصادی در آنجا می باشد. در این مطالعه چهار نمونه از چشمه های آب گرم و آب های جاری در کوه تفتان جهت تعین ایزوتوپ های پایدار و ترکیب شیمیایی آنها در کشور ژاپن تجزیه شدند. نتایج نشان می دهدکه مقادیر D آب های جاری 30- و 35- پر میل و مقادیر 18O آنها 4/5- و 4/6- پر میل ومقادیر D چشمه های آبگرم 25- و 26- پر میل و مقادیر 18O آنها 2- پرمیل می باشند. مقادیر Dو 18O آب های جاری تقریبا بر روی خط جهانی آب جوی(MWL) قرار می گیرند در حالیکه مقادیر Dو 18O چشمه های آب گرم نسبت به این خط در جهت غنی شدگی جابجایی نشان می دهد. تبخیر زیر زمینی محلول های هیدروترمال در کوه تفتان باعث غنی شدگی نسبی مقادیر Dو 18O درچشمه های آب گرم شده است.

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان