معمای توده های نفوذی گرانیتوئیدی بدون هاله های دگرگونی همبری: راه حل تکوینی

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مسیب سبزه ئی
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳

General characteristics of granitoid bodies without contact metamorphic halos are first demonstrated : (۱) They have common annular to circular cross sections (۲) The existence of a shear zones with cataclastic to protomylonitic textures of host rocks. (۳) Nonexistence of contact metamorphism in hostrocks or existence of halos with paragenesis which donot correspond at all with thermal evolution of granitoid bodies.(۴) Existence of a network of diabasic rocks in form of parallel or discontinuous bodies. (۵) Discordant Zircon age with realistic geological ages. All these characters invites an especific mechanism of intrusion. Our regional investigation demonstrated that : These granitoid bodies can not be envisaged as hot magmatic bodies , Their existence in present crustal level can be reconsiled with diapiric movement of sialic mass due to gravity movements. The intrusion of mafic magmatic rocks into sialic rocks may cause anatexis which in turn may change viscosity and enhancement of diapiric uprise.

نخست ویژگی های عمومی توده های آذرین نفوذی گرانیتوئیدی بدون هاله های دگرگونی همبری در ایران بیان می شود که عبارتند از : (1 ) ساخت حلقوی در بسیاری از آنها (2) وجود زون های برشی کاتاکلاستیکی تا پروتومیلونیتی در سنگهای میزبان (3) عدم وجود هاله های دگرگونی همبری در سنگهای میزبان یا وجود هاله هائی که پاراژنزهای موجود در آن بهیچوجه تناسبی با محدوده دمائی تبلور این توده ها ندارد . (4) وجود دایکهای دیابازی که بصورت شبکه ای موازی و یا توده های بی شکل و منقطع گرانیتوئیدهای مذکور را قطع می نماید (5) در بعضی از موارد وجود سن های Discordant زیرکن در توده نفوذی یا در حقیقت تفاوت فاحش سن بدست آمده از زیرکن ها و سن زمین شناسی توده ها . این ویژگی ها نشان می دهد که توده های مذکور با ساز و کار خاصی در تراز فعلی پوسته قرار گرفته اند و باید برای آنها راه حل خاصی پیدا کرد . بررسیهای ما نشان می دهد که : (1) این توده ها را در وضعیف فعلی بهیچوجه نمی توان توده ماگمایی تصور نموده و وجود آنها در تراز فعلی پوسته نشان از صعود دیاپیریک آنها بر اثر نیروهای گرانشی می باشد (2) نفوذ ماگماهای بازیک در این توده ها ( دایکهای دیابازی )‌می توانند در ذوب بخشی این توده ها و تغییر ویسکوزیته و تسهیل حرکت دیاپیریزم موثر باشند .

کلید واژه ها: سایر موارد