معرفی گرانیتوئیدهای پتاسیک در مجموعه ولکانو – پلوتونیک کال کافی(شمال شرق انارک ) و نحوه تشکیل آنها

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده جمشید احمدیان،‌ محمد هاشم امامی ،محمدرضا قربانی،محمد لطفی
تاريخ برگزاری ۰۷ بهمن ۱۳۸۳

Potassic granitoids from Kal-e Kafi volcano-plutonic complex (NE Anarak) and their modes of formation

Ahmadian, J. Emami, M.H. , Ghorbani, M.R. , Lotfi, M.

A few of the granitic rocks found in Kal-e Kafi volcano-plutonic complex are strongly K-rich and show characteristic geochemical and petrographic features. Major and trace element geochemistry of these potassic granitoids demonstrate two distinct compositions. Three samples with higher silica, follow the geochemical variation trends shown by other granitic rocks of the complex. These three samples are produced through fractional crystallization. The other potassic granitoid sample with lower silica, contain the least amount of Ba and Sr and the highest amount of Rb, Nb and Ta. The melt that produced this sample is more likely to be the product of crustal partial melting.

تعداد انگشت شماری از گرانیتوئیدهای موجود در مجموعه ولکانو- پلوتونیک کال کافی دارای ترکیب شدیدا پتاسیک بوده و اختصاصات ژئوشیمیایی و پتروگرافی شاخصی دارند. مطالعات ژئوشیمیایی عناصر اصلی و نادر روشن ساخته که این گرانیتوئیدهای پتاسیک ، دو ترکیب متمایز از یکدیگر را به نمایش می گذارند. سه نمونه از گرانیتوئیدهای پتاسیک با میزان سیلیس بیشتر، از روند تغییرات ژئوشیمیایی دیگر سنگهای گرانیتوئیدی منطقه تبعیت می کنند. این دسته از گرانیتوئیدهای پتاسیک محصول تفریق ماگمایی از طریق تبلور بخشی هستند. نمونه پتاسیک دیگر با کمترین میزان سیلیس ، واجد کمترین میزانBa و Sr و بیشترین میزان Ta, Nb, Rb می باشد . به نظر می رسد ماگمای پدید آورنده این نمونه محصول فرایند ذوب بخشی پوسته باشد

کلید واژه ها: اصفهان